ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej «świadectwami», dyplomy ukończenia szkoły i dyplomy uzyskania tytułów zawodowych, zwane dalej «dyplomami», zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej «zaświadczeniami», oraz legitymacje szkolne i indeksy wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykazy wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne, zwane dalej «szkołami», z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, oraz zaświadczenia wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej «komisjami okręgowymi.»,"

c) skreśla się ust. 3,

d) w ust. 5 po wyrazie „zaświadczenia” dodaje się wyrazy „dotyczące przebiegu nauczania”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 5, dyplomy oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu egzaminu maturalnego. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej «sprawdzianem», i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej «egzaminem gimnazjalnym».”,

g) w ust. 7 po wyrazach „dyplomy,” dodaje się wyrazy „zaświadczenia,”

h) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości i zaświadczeń.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3”,

b) skreśla się ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

d) w ust. 5 wyrazy „szkoły zawodowej” zastępuje się wyrazami „szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ukończeniu szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.”;

3) w § 4:

a) w ust. 1 po wyrazie „wszystkich” dodaje się wyraz „obowiązkowych”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Uczeń ogólnokształącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej sześcioletniej szkoły podstawowej i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu bądź został zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.

3. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej gimnazjum i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego bądź został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Uczeń placówki artystycznej otrzymuje zaświadczenie o przebiegu nauczania.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Absolwent szkoły średniej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku zdania tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości – świadectwo ukończenia szkoły.

2. Absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, dającej wykształcenie średnie ogólne, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku zdania tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości – dyplom ukończenia szkoły.”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 1a–1c i 3.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, oraz uzyskał ze sprawdzianu co najmniej 30 punktów.

1b. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, oraz uzyskał z obu części egzaminu gimnazjalnego łącznie co najmniej 75 punktów.

1c. Przepisy ust. 1a i 1b nie dotyczą uczniów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczeń szkoły artystycznej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepisy ust. 1a–1c stosuje się odpowiednio.”;

6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, otrzymuje – w przypadku zdania tego egzaminu – świadectwo dojrzałości.

2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, wyniki egzaminu maturalnego w części wewnętrznej i części zewnętrznej, każdorazowo z podaniem poziomu, na jakim zdawany był przedmiot obowiązkowy, miejsce i datę wystawienia świadectwa dojrzałości oraz inne adnotacje określone w odrębnych przepisach.

3. Do świadectw dojrzałości, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 8.”;

7) w § 7:

a) w ust. 1 po wyrazie „Absolwent” dodaje się wyrazy „– po zdanym egzaminie dojrzałości lub egzaminie maturalnym –”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz «ODPIS», z zastrzeżeniem ust. 2a. Na odpisie świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 5, umieszcza się fotografię.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 6a, jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem „ODPIS” oraz wizerunkiem pieczęci urzędowej i podpisem dyrektora komisji okręgowej.”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, o których mowa w § 5, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcoworocznej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych – oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym.

2. W świadectwach i dyplomach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się również te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne (semestralne), z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), z uwzględnieniem § 20.”;

9) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem ust. 4a. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 1a, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości i zaświadczeń.”,

c) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z tym że w pierwszym i ostatnim wolnym wierszu wstawia się poziome kreski.”,

d) w ust. 3 po wyrazie „dyplom” dodaje się wyrazy „, wydawane przez szkołę”,

e) w ust. 4 po wyrazie „dyplom” dodaje się wyrazy „, wydawane przez szkołę”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej i podpisem dyrektora komisji okręgowej.”,

g) w ust. 5 wyrazy „ust. 1–4” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 2–4”;

10) w § 10 ust. 1–4 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz «Duplikat», a pod tekstem dodać wyrazy «oryginał podpisali» i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową (okrągłą), z zastrzeżeniem ust. 4a. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Duplikaty świadectw dojrzałości lub zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.”,

c) w ust. 5 wyrazy „W arkuszu ocen” zastępuje się wyrazami „W dokumencie”, a wyrazy „lub dyplomu” zastępuje się wyrazami „, dyplomu lub zaświadczenia”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia wydaje inna komisja okręgowa, wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”,

e) skreśla się ust. 8,

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania lub przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu maturalnego albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7 i 7a, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepisy ust. 1–7a stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 11.”;

11) w § 11 w ust. 1 po wyrazie „aktach” dodaje się wyraz „tej”;

12) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczeń. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, dyplom uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”;

13) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy zmiana nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, ale przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości, należy wydać świadectwo dojrzałości na zmienione nazwisko, a w arkuszu ocen zamieścić adnotację o wydaniu świadectwa dojrzałości na zmienione nazwisko.”;

14) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).”,

b) w ust. 2 po wyrazach „świadectw dojrzałości” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w § 5,”

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Świadectwa dojrzałości i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową serią i numeracją siedmiocyfrową oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości występuje motyw w technice stalorytniczej w dwóch kolorach, jedna z farb jest optycznie zmienna.”;

15) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły i komisje okręgowe wymagają legalizacji. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, w przypadku szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub upoważniona przez niego osoba, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i indeksie:

1) klauzuli w brzmieniu «Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)»,

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu), z czytelną pieczęcią imienną,

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1,

4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1,

5) daty dokonania legalizacji.

3. Przedłożone do legalizacji świadectwa (dyplomy, zaświadczenia, indeksy) wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu).”

16) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia oraz indeksy i legitymacje szkolne są wydawane przez szkoły i komisje okręgowe nieodpłatnie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu lub legitymacji szkolnej oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę skarbową w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.”;

17) w § 19:

a) w ust. 2 po wyrazach „dziedzictwa narodowego” dodaje się wyrazy „lub upoważniona przez niego osoba”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 2, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.”;

18) w § 20 skreśla się ust. 2;

19) w § 21:

a) w ust. 1 wyrazy „sześcioletniej szkoły podstawowej, klas VIII dotychczasowych szkół podstawowych” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowej’,

b) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie „Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za I okres przekreśla się.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W arkuszach ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w kolejnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane przez uczniów w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w kolejnych latach szkolnych. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za I okres przekreśla się.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać odpowiednio oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a w części dotyczącej ocen z przedmiotów nauczania należy przekreślić wyraz «mierny» i wpisać wyraz «dopuszczający». Obok należy umieścić adnotację «Skala ocen obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.», a w przypadku szkół artystycznych – «Skala ocen obowiązuje od dnia 11 lutego 2000 r.», oraz datę, pieczęć i podpis dyrektora szkoły.»,

e) w ust. 7 skreśla się wyraz „sześcioletniej”;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) część 1 „Informacje ogólne” otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje ogólne

1. Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem, w następujących kolorach:

1) niebieskim – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły pod stawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) pomarańczowym – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3) żółtym – świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej,

4) różowym – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych,

5) brązowym – świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego,

6) zielonym – świadectwa i dyplomy szkół artystycznych wszystkich typów,

7) jasnoszarym – świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem świadectw dojrzałości wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona zaświadczenia i świadectwa dojrzałości wydawanego przez komisje okręgowe jest zdobiona tłem giloszowym i ramką giloszową. Wzór tła giloszowego i ramki giloszowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Dla wszystkich świadectw, dyplomów i zaświadczeń ustala się format A4 (210x297 mm).

5. Świadectwo stwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na stronie pierwszej biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. Świadectwo szkoły z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą – świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu literę wskazującą język danej mniejszości narodowej, np. L – litewski, N – niemiecki, S – słowacki, U – ukraiński.

7. W świadectwach wydawanych uczniom oddziałów dwujęzycznych oraz innych drukach szkolnych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację «nauczany(a) dwujęzycznie».

8. W świadectwach wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim będącym uczniami szkół specjalnych, na pierwszej stronie świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, odpowiednio po wyrazach określających typ szkoły, wpisuje się wyraz «Specjalna» użyty w odpowiednim przypadku.

9. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, kształcącym się w szkołach ogólnodostępnych lub w szkołach (oddziałach) integracyjnych oraz szkołach specjalnych dla uczniów z normą intelektualną, na drugiej stronie świadectwa nad «Wynikami klasyfikacji końcoworocznej» umieszcza się adnotację «uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej*».

(* wpisać właściwą nazwę poradni)

10. W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych dodatkowych, a w przypadku szkół artystycznych – zajęć edukacyjnych nadobowiązkowych, wpisuje się te zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania.

11. W świadectwach ukończenia szkoły podstawowej w części dotyczącej wyniku sprawdzianu umieszcza się adnotację «Uczeń/uczennica uzyskał(a) .... punktów na 40 punktów możliwych do uzyskania.»

12. W świadectwach ukończenia gimnazjum w części dotyczącej wyniku egzaminu gimnazjalnego umieszcza się adnotację «Uczeń/uczennica uzyskał(a) w części humanistycznej ... punktów na 50 punktów możliwych do uzyskania, a w części matematyczno-przyrodniczej ... punktów na 50 punktów możliwych do uzyskania.»

13. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

14. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw i dyplomów uzyskiwanych na podstawie egzaminu eksternistycznego, oraz w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminu eksternistycznego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminu eksternistycznego, w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminu eksternistycznego oraz w dyplomach uzyskania tytułu zawodowego w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminu eksternistycznego. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje się kod ucznia nadany mu przez komisję okręgową, łamany przez kod arkusza.

15. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. Świadectwa dojrzałości i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe drukowane są łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

16. Protokoły egzaminu dojrzałości opatruje się pieczęcią urzędową szkoły albo kuratorium oświaty, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych – pieczęcią urzędową szkoły, zespołu szkół lub centrum kształcenia ustawicznego, przy których została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

17. Protokoły egzaminu maturalnego opatruje się pieczęcią urzędową komisji okręgowej.”,

b) w części 2 „Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych o symbolu MEN-II”:

– tytuł otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych o symbolu MEN-II i MENiS-II”,

– w pkt 2. 1. „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”:

– po wzorze nr 1 dodaje się wzór nr 1a w brzmieniu:

„1a

MENiS-II/1-sp/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej specjalnej”

– po wzorze nr 3 dodaje się wzór nr 3a w brzmieniu:

„3a

MENiS-II/2-sp/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do klas IV–V szkoły podstawowej specjalnej”

– w pkt 2. 2. „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej”:

– po wzorze nr 7 dodaje się wzór nr 7a w brzmieniu:

„7a

MENiS-II/6-sp/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej”

– skreśla się wzory nr 10–19 i 21,

– w pkt 2. 3. „Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum”:

– po wzorze nr 23 dodaje się wzór nr 23a w brzmieniu:

„23a

MENiS-II/7-sp/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do klas I–II gimnazjum specjalnego”

– w pkt 2.4. „Świadectwa ukończenia gimnazjum”:

– po wzorze nr 26 dodaje się wzór nr 26a w brzmieniu:

„26a

MENiS-II/8-sp/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do gimnazjum specjalnego”

– w pkt 2. 9. „Świadectwa ukończenia liceum technicznego”:

– po wzorze nr 45 dodaje się wzór nr 45a w brzmieniu:

„45a

MENiS-II/89/2

dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminu ekstern stycznego”

– w pkt 2. 12. „Świadectwa ukończenia szkół zawodowych”:

– we wzorze nr 69 wyraz „liceów” zastępuje się wyrazem „liceum”,

– w pkt 2. 14. „Świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych”:

– skreśla się wzór nr 83 i dodaje się wzór nr 83a w brzmieniu:

„83a

MENiS-II/98a/2

dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie zawodowe (świadectwo czterostronicowe)”

– w pkt 2. 18. ”Arkusze ocen”:

– we wzorze nr 97 po wyrazach „uczniów liceum ogólnokształcącego” dodaje się wyrazy „i liceum technicznego”,

– skreśla się wzór nr 103,

– w pkt 2.20. „Legitymacje szkolne”:

we wzorze nr 107 po wyrazie „szkół” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych”,

c) w części 3 „Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych dla szkół artystycznych o symbolu ART-II”:

– w pkt 3. 1. „Świadectwa szkolne promocyjne szkół artystycznych”:

– we wzorze nr 109 po wyrazach „I stopnia” dodaje się wyrazy „i ogólnokształcącej szkoły artystycznej”,

– we wzorze nr 110 wyrazy „klas I, III, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych” zastępuje się wyrazami „klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych”, a po wyrazach „liceum plastycznego” dodaje się wyrazy „, klas IV–VIII ogólnokształcącej szkoły artystycznej oraz klas I–II ogólnokształcącej eksperymentalnej zintegrowanej szkoły muzycznej”,

– skreśla się wzory nr 120 i 121,

– w pkt 3. 2. „Świadectwa ukończenia szkół artystycznych”:

– skreśla się wzory nr 130 i 131,

– po wzorze nr 134 dodaje się wzory nr 134a–134f w brzmieniu:

„134a

ART-II/233/2

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły artystycznej

134b

ART-II/233-W/2

jak wyżej z wyróżnieniem

134c

ART-II/234/2

dla uczniów ogólnokształcącej eksperymentalnej zintegrowanej szkoły muzycznej

134d

ART-II/234-W/2

jak wyżej z wyróżnieniem

134e

ART-II/238/2

dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

134f

ART-II/238-W/2

jak wyżej z wyróżnieniem”

– w pkt 3. 5. „Protokoły egzaminów przeprowadzanych w szkołach artystycznych”:

– skreśla się wzór nr 155 i dodaje się wzór nr 155a w brzmieniu:

„155a

ART-II/270a/2

protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej”

– skreśla się wzór nr 156 i dodaje się wzór nr 156a w brzmieniu:

„156a

ART-II/271a/2

protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego”

d) dodaje się część 4 w brzmieniu:

„4. Wykaz wzorów świadectw, zaświadczeń oraz innych druków o symbolu OKE-II wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne

„Nr wzoru

Symbol

Przeznaczenie

165

OKE-II/400/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

166

OKE-II/401/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

167

OKE-II/402/2

świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego

168

OKE-II/403/2

protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego / ojczystego języka mniejszości narodowej

169

OKE-II/404/2

protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy

170

OKE-II/405/2

protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego jako przedmiot do wyboru

171

OKE-II/406/2

protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych

172

OKE-II/407/2

protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych”

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze:

– nr 1 dodaje się wzór nr 1a,

– nr 3 dodaje się wzór nr 3a,

– nr 7 dodaje się wzór nr 7a,

– nr 23 dodaje się wzór nr 23a,

– nr 26 dodaje się wzór nr 26a,

– nr 45 dodaje się wzór nr 45a,

– nr 83 dodaje się wzór nr 83a,

– nr 134 dodaje się wzory nr 134a–134f,

– nr 155 dodaje się wzór nr 155a,

– nr 156 dodaje się wzór nr 156a,

c) dodaje się wzory nr 165–172, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

d) skreśla się wzory nr 10–19, 21, 83, 103, 120, 121, 130, 131, 155 i 156.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. (poz. 446)

SPIS TREŚCI

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH O SYMBOLU MEN-II I MENiS-II

Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

1. MEN-II/1/2

– dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

1a. MENiS-II/I-sp/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej specjalnej

2. MEN-II/2/2

– dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

3. MEN-II/2-w2

– jak wyżej z wyróżnieniem

3a. MENiS-II/2-sp/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej specjalnej

4. MEN-II/8-SZ/2

– dla uczniów klas I – III szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

5. MEN-II/8-a-SZ/2

– dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

6. MEN-II/6/2

– dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

7. MEN-II/6-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

7a. MENiS-II/6-sp/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej

8. MEN-II/6-a/2

– dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych

9. MEN-II/6-b/2

– dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminu eksternistycznego

20. MEN-II/22-a-SZ/2

– dla uczniów szkół podstawowych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

22. MEN-II/7/2

– dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży

23. MEN-II/7-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

23a. MENiS-II/7-sp/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum specjalnego

24. MEN–II/7-a-SZ/2

– dla uczniów klas I i II gimnazjów przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa ukończenia gimnazjum

25. MEN-II/8/2

– dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży

26. MEN-II/S-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

26a. MENiS-II/8-sp/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do gimnazjum specjalnego

27. MEN-II/8-a/2

– dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych

28. MEN-II/8/-b/2

– dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminu eksternistycznego

29. MEN-II/9-SZ/2

– dla uczniów gimnazjum przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego

30. MEN-II/25/2

– dla uczniów klas I–III liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

31. MEN-II/25-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

32. MEN-II/31-S272

– dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego

33. MEN-II/35/2

– dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

34. MEN-II/35-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

35. MEN-II/35-a/2

– dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

36. MEN-II/37/2

– dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminu eksternistycznego

37. MEN-II/39-SZ/2

– dla uczniów liceów ogólnokształcących przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania

Świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego

38. MEN-II/45/2

– dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

39. MEN-II/45-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

40. MEN-II/47/2

– dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Świadectwa szkolne promocyjne liceum technicznego

41. MEN-II/62/2

– dla uczniów klas 1 – III liceum technicznego dla młodzieży

42. MEN-M/62-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

Świadectwa ukończenia liceum technicznego

43. MEN-II/87/2

– dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży

44. MEN-II/87-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

45. MEN-II/88/2

– dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych

45a. MENiS-II/89/2

– dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminu eksternistycznego

Świadectwa dojrzałości liceum technicznego

46. MEN-II/133/2

– dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży

47. MEN-II/133-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

48. MEN-II/134/2

– dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych

Świadectwa szkolne promocyjne szkół zawodowych

49. MEN-II/55/2

– dla uczniów klasy I i II szkoły zasadniczej dla młodzieży

50. MEN-II/55-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

51. MEN-II/57/2

– dla uczniów technikum dla młodzieży

52. MEN-II/57-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

53. MEN-II/59/2

– dla uczniów liceum i liceum zawodowego dla młodzieży

54. MEN-II/59-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

Świadectwa ukończenia szkół zawodowych

55. MEN-II/70/2

– dla uczniów szkoły zasadniczej dla młodzieży

56. MEN-II/70-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

57. MEN-II/72/2

– dla słuchaczy szkoły zasadniczej dla dorosłych

58. MEN-II/73/2

– dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminu eksternistycznego

59. MEN-II/74/2

– dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży

60. MEN-II/74-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

61. MEN-II/83/2

– dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych

62. MEN-II/86/2

– dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminu eksternistycznego

63. MEN-II/75/2

– dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych

64. MEN-II/76/2

– dla osób kończących średnie studium zawodowe na podstawie egzaminu eksternistycznego

65. MEN-II/77/2

– dla uczniów technikum dla młodzieży

66. MEN-II/77-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

67. MEN-II/78/2

– dla słuchaczy technikum dla dorosłych

68. MEN-II/79/2

– dla osób kończących technikum na podstawie egzaminu eksternistycznego

69. MEN-II/80/2

– dla uczniów liceum

70. MEN-II/80-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

71. MEN-II/81/2

– dla słuchaczy liceum dla dorosłych

72. MEN-II/82/2

– dla osób kończących liceum na podstawie egzaminu eksternistycznego

Świadectwa dojrzałości szkół zawodowych

73. MEN-II/90/2

– dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży

74. MEN-II/90-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

75. MEN-II/132/2

– dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych

76. MEN-II/91/2

– dla słuchaczy średniego studium zawodowego dla dorosłych

77. MEN-II/92/2

– dla uczniów liceum

78. MEN-II/92-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

79. MEN-II/93/2

– dla słuchaczy liceum dla dorosłych

80. MEN-II/94/2

– dla uczniów technikum dla młodzieży

81. MEN-II/94-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

82. MEN-II/95/2

– dla słuchaczy technikum dla dorosłych

Świadectwa ukończenia szkół policealnych i pomaturalnych

83a. MENiS-II/98a/2

– dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie zawodowe (świadectwo czterostronicowe)

84. MEN-II/99/2

– dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe

85. MEN-II/100/2

– dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistycznego, uzyskujących wykształcenie średnie zawodowe

86. MEN-II/101/2

– dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistycznego, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe

Dyplomy ukończenia szkół pomaturalnych

87. MEN-II/306/2

– dla uczniów szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej

Dyplomy uzyskania tytułu zawodowego

88. MEN-II/105/2

– dla osób uzyskujących tytuł zawodowy, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej

Protokoły egzaminów

89. MEN-II/150/2

– protokół egzaminu dojrzałości dla liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego

90. MEN-II/156/2

– protokół egzaminu dojrzałości dla szkoły średniej zawodowej

91. MEN-II/157/2

– zbiór protokołów egzaminu dojrzałości

92. MEN-II/153/2

– protokół egzaminu z przygotowania zawodowego/nauki zawodu

93. MEN-II/154/2

– protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej

94. MEN-II/155/2

– protokół egzaminu eksternistycznego

Arkusze ocen

95. MEN-II/160–3/2

– dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

96. MEN-II/160-b/2

– dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

97. MEN-II/162/2

– dla uczniów liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego dla młodzieży i słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

98. MEN-II/166/2

– dla uczniów szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

99. MEN-II/167/2

– dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej i pomaturalnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

100. MEN-II/168/2

– dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej

101. MEN-II/169/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej

102. MEN-II\169-a/2

– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do gimnazjum

Indeksy

104. MEN-II/170/2

– dla słuchaczy szkoły dla dorosłych

105. MEN-II/171/2

– dla uczniów szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży

106. MEN-II/172/2

– dla osób kończących szkołę na podstawie egzaminu eksternistycznego

Legitymacje szkolne

107. MEN-II/180/2

– dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

108. MEN-II/182/2

– dla uczniów niepełnosprawnych

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH DLA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH O SYMBOLU ART-II

Świadectwa szkolne promocyjne szkół artystycznych

109. ART-II/200/2

– dla uczniów klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły artystycznej

110. ART-II/201/2

– dla uczniów klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–V, VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I, II, IV i V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas I–III liceum plastycznego, klas IV–VIII ogólnokształcącej szkoły artystycznej oraz klas I–II ogólnokształcącej eksperymentalnej zintegrowanej szkoły muzycznej

111. ART-II/201-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

112. ART-II/201-a/2

– dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

113. ART-II/201-w-a/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

114. ART-II/202/2

– dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej

115. ART-II/202-W/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

116. ART-II/205/2

– dla uczniów klas I–III liceum muzycznego

117. ART-II/205-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

118. ART-II/207/2

– dla uczniów klas I–V szkoły muzycznej II stopnia

119. ART-II/207-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

122. ART-II/210/2

– dla uczniów klas VI–VIII szkoły baletowej

123. ART-II/210-W/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

124. ART-II/211/2

– dla uczniów klas I–IV liceum sztuk plastycznych

125. ART-II/211-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

126. ART-II/212/2

– dla uczniów klas I i II szkoły plastycznej I stopnia

127. ART-II/213/2

– dla uczniów klas I–IV szkoły umiejętności plastycznych

Świadectwa ukończenia szkół artystycznych

128. ART-II/220/2

– dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

129. ART-II/220-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

132. ART-II/222/2

– dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia

133. ART-II/222-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

134. ART-II/228/2

– dla uczniów szkoły plastycznej I stopnia

134a. ART-II/233/2

– dla uczniów ogólnokształcącej szkoły artystycznej

134b. ART-II/233-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

134c. ART-II/234/2

– dla uczniów ogólnokształcącej eksperymentalnej zintegrowanej szkoły muzycznej

134d. ART-II/234-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

134e. ART-II/238/2

– dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

134f. ART-II/238-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

Dyplomy ukończenia szkół artystycznych

135. ART-II/223/2

– dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia

136. ART-II/223-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

137. ART-II/224/2

– dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia na podstawie egzaminu eksternistycznego

138. ART-II/225/2

– dla uczniów szkoły baletowej

139. ART-II/226/2

– dla uczniów liceum muzycznego

140. ART-II/227/2

– dla uczniów liceum sztuk plastycznych

141. ART-II/229/2

– dla osób kończących szkołę baletową na podstawie egzaminu eksternistycznego

142. ART-II/230/2

– dla osób kończących liceum sztuk plastycznych na podstawie egzaminu eksternistycznego

143. ART-II/231/2

– dla osób kończących liceum muzyczne na podstawie egzaminu eksternistycznego

144. ART-II/232/2

– dla uczniów szkoły umiejętności plastycznych

145. ART-II/240/2

– dla uczniów szkoły policealnej

146. ART-II/241/2

– dla uczniów szkoły pomaturalnej

147. ART-II/242/2

– dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminu eksternistycznego

148. ART-II/243/2

– dla osób kończących szkołę pomaturalną na podstawie egzaminu eksternistycznego

Świadectwa dojrzałości szkół artystycznych

149. ART-II/235/2

– dla uczniów liceum muzycznego

150. ART-II/235-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

151. RT-II/236/2

– dla uczniów szkoły baletowej

152. ART-II/236-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

153. ART-II/237/2

– dla uczniów liceum sztuk plastycznych

154. ART-II/237-w/2

– jak wyżej z wyróżnieniem

Protokoły egzaminów przeprowadzanych w szkołach artystycznych

155a. ART-II/270a/2

– protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej

156a. ART-II/271a/2

– protokół egzaminu dyplomowego obejmującego wykonanie programu dyplomowego

157. ART-II/272/2

– protokół egzaminu dojrzałości dla liceum muzycznego, liceum sztuk plastycznych i szkoły baletowej

158. ART-II/274/2

– protokół egzaminu promocyjnego dla wszystkich typów szkół artystycznych

159. RT-II/273/2

– protokół egzaminu eksternistycznego dla wszystkich typów szkół artystycznych

Arkusze ocen szkół artystycznych

160. ART-II/250/2

– dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

161. ART-II/251/2

– dla uczniów liceum muzycznego

162. ART-II/251-a/2

– dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej

163. ART-II/252/2

– dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuk tańca i szkoły sztuki cyrkowej

164. ART-II/255/2

– dla uczniów liceum sztuk plastycznych

WZORY ŚWIADECTW, ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH O SYMBOLU OKE-II WYDAWANYCH PRZEZ OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

165. OKE-II/400/2

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

166. OKE-II/401/2

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

167. OKE-II/402/2

– świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego

168. OKE-II/403/2

– protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego ojczystego języka mniejszości narodowej

169. OKE-II/404/2

– protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy

170. OKE-II/405/2

– protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego jako przedmiot do wyboru

171. OKE-II/406/2

– protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych

172. OKE–II/407/2

– protokół części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych

Nr 155a

str. 1

..................................

Rok szkolny .............../ ..............

(pieczęć podłużna szkoły)

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

I. Praca dyplomowa

Uczeń (słuchacz) .....................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

wydział/ specjalizacja ..............................................................................................................

otrzymał ... temat pracy dyplomowej .......................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

NAUCZYCIEL

DYREKTOR

........................................................

............................................

(pieczęć, podpis)

Odbyte konsultacje

Lp.

Temat konsultacji

Data

Podpis nauczyciela

Uwagi

Data złożenia pracy dyplomowej ..................................................................................................

Opinia nauczyciela o pracy dyplomowej .......................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ............................................................................... ..........r.

został ... dopuszczon ... do egzaminu dyplomowego.

ART-II 270a/2

Nr 155a

str. 2

II. Egzamin dyplomowy

Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący .......................................................................................................................

Członkowie

.........................................................

....................................................................

.........................................................

....................................................................

.........................................................

....................................................................

Wynik części praktycznej egzaminu dyplomowego (ocena) .......................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

............................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Część ustną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący ......................................................................................................................

Członkowie

..............................................................

...................................................................

..............................................................

...................................................................

..............................................................

...................................................................

Część ustna egzaminu dyplomowego (tematy) ..........................................................................

................................................................................................................................................

Wynik części ustnej egzaminu dyplomowego (ocena) ...............................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

............................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Nr 155a

str. 3

Część pisemną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący ......................................................................................................................

Członkowie

...........................................................

......................................................................

...........................................................

......................................................................

...........................................................

......................................................................

Część pisemna egzaminu dyplomowego z ................................................................................

Temat (zestaw tematów): .........................................................................................................

................................................................................................................................................

Wynik części pisemnej egzaminu dyplomowego (ocena) ...........................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

........................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w .....................................................................

............................................................................. ........ zdał ... egzamin ... dyplomów ...

imię (imiona) i nazwisko

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

......................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Nr 156a

str. 1

...........................................

Rok szkolny ................/ ................

(pieczęć podłużna szkoły)

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Uczeń (słuchacz) .........................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

wydział ..........................................................

specjalizacja ..................................................

Uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia ............................................................................................

został ... dopuszczon ... do egzaminu dyplomowego.

Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący ..........................................................................................................................

Członkowie

.............................................................

......................................................................

.............................................................

......................................................................

.............................................................

......................................................................

Program części praktycznej egzaminu dyplomowego przygotowany pod kierunkiem

...................................................................................................................................................

Szczegółowy program części praktycznej egzaminu dyplomowego ...............................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Wynik części praktycznej egzaminu dyplomowego .......................................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

.......................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

ART.-II/271a/2

Nr 156a

str. 2

Część pisemną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna

w składzie:

Przewodniczący ..........................................................................................................................

Członkowie

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Część pisemna egzaminu dyplomowego z ....................................................................................

Temat (zestaw tematów): ............................................................................................................

Wynik części pisemnej egzaminu dyplomowego (ocena) ..............................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

...........................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Część ustną egzaminu dyplomowego przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący ..........................................................................................................................

Członkowie

.........................................................

..........................................................................

.........................................................

..........................................................................

.........................................................

..........................................................................

.........................................................

..........................................................................

Część ustna egzaminu dyplomowego (tematy) ..........................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Nr 156a

str. 3

Wynik części ustnej egzaminu dyplomowego (ocena) ...............................................................

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

............................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)

Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w .................................................................

................................................................................ ............. zdał ... egzamin... dyplomów...

imię (imiona) i nazwisko

CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

........................................................

(pieczęć, podpis)

............................................. ,dnia ........................................................................... ............ r.

(miejscowość)