ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie

Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dyplomy ukończenia studiów wydawane przez uczelnie, które otrzymują absolwenci wszystkich rodzajów i kierunków studiów, składają się z części A i z części B.

2. Określa się wzór części A dyplomu ukończenia:

1) jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uzupełniających studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) studiów wyższych zawodowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) studiów specjalnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór części B dyplomu ukończenia studiów – suplementu, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o studiach magisterskich bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć zarówno jednolite, jak i uzupełniające studia magisterskie.

§ 3. Określa się następujące tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów wyższych:

1) magister – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno-fizyczno-chemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych i prawnych oraz medycznych, z wyjątkiem kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo;

2) magister inżynier – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, leśnych, a także na innych kierunkach studiów, jeżeli przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niż 50% ogółu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i w programach nauczania na tych kierunkach;

3) magister inżynier architekt – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka;

4) magister sztuki – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunkach artystycznych;

5) lekarz – nadawany absolwentom kierunku lekarskiego;

6) lekarz dentysta – nadawany absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego;

7) lekarz weterynarii – nadawany absolwentom kierunku weterynaria;

8) magister pielęgniarstwa – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo;

9) magister położnictwa – nadawany absolwentom studiów magisterskich na kierunku położnictwo;

10) inżynier – nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, leśnych, a także na innych kierunkach studiów, jeżeli przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niż 50% ogółu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i w programach nauczania na tych kierunkach;

11) inżynier architekt – nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka;

12) licencjat – nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczych, matematyczno-fizyczno-chemicznych, wychowania fizycznego, ekonomicznych, społecznych, artystycznych, medycznych, z wyjątkiem kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo, oraz na kierunku administracja;

13) licencjat pielęgniarstwa – nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo;

14) licencjat położnictwa – nadawany absolwentom studiów zawodowych na kierunku położnictwo.

§ 4. Do dnia 31 grudnia 2004 r. absolwenci wszystkich rodzajów i kierunków studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów według wzoru obowiązującego na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (M. P. Nr 12, poz. 85 i Nr 31, poz. 215, z 1993 r. Nr 33, poz. 337 i Nr 57, poz. 525 oraz z 1997 r. Nr 73, poz. 694).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. (poz. 1881)

Załącznik nr 5

CZĘŚĆ B DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

(PDF)1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.