ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

Na podstawie art. 92a ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, w czasie trwania stosunku pracy otrzymują, na swój wniosek, legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego.

2. Wzór legitymacji został określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Legitymację wystawia nauczycielowi akademickiemu rektor w terminie 14 dni od dnia złożenia przez nauczyciela akademickiego wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. W przypadku utraty legitymacji rektor wydaje jej duplikat.

2. Duplikat legitymacji wystawia się według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się napis „DUPLIKAT”.

3. Nauczyciel akademicki, który po otrzymaniu duplikatu legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją rektorowi.

§ 4. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany imienia, nazwiska, zmiany nazwy uczelni, a także w przypadku upływu terminu ważności legitymacji, albo

2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela akademickiego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, rektor niezwłocznie stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji i wydaję nową legitymację.

§ 5. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. (poz. 145)

WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

(PDF)1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.