ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004, z 2003 r. Nr 144, poz. 1401 i Nr 210, poz. 2040 oraz z 2004 r. Nr 194, poz. 1985) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) filozofia,”,

b) po pkt 32a dodaje się pkt 32b w brzmieniu:

„32b) kierunek lekarsko-dentystyczny,”,

c) pkt 34a otrzymuje brzmienie:

„34a) lotnictwo i kosmonautyka,”,

d) po pkt 34a dodaje się pkt 34b w brzmieniu:

„34b) malarstwo,”,

e) uchyla się pkt 54a,

f) po pkt 61 dodaje się pkt 61a w brzmieniu:

„61a) transport,”;

2) dotychczasowy załącznik nr 34a oznacza się jako załącznik nr 34b;

3) załączniki nr 2, 7, 16a, 32, 48, 49a, 61 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—7 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załączniki nr 18a, 32b, 34a, 61a do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 8—11 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 54a do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.