ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 606) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.”,

b) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w gimnazjum, gimnazjum organizuje świetlicę.”,

b) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum może zorganizować stołówkę.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów liceum może zorganizować stołówkę.”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów liceum profilowane może zorganizować stołówkę.”;

5) w załączniku nr 5a do rozporządzenia po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów technikum może zorganizować stołówkę.”;

6) w załączniku nr 5b do rozporządzenia po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła zasadnicza może zorganizować stołówkę.”;

7) w załączniku nr 5c do rozporządzenia po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów liceum uzupełniające może zorganizować stołówkę.”;

8) w załączniku nr 5d do rozporządzenia po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów technikum uzupełniające może zorganizować stołówkę.”;

9) w załączniku nr 5e do rozporządzenia po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła policealna może zorganizować stołówkę.”;

10) w załączniku nr 5f do rozporządzenia po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła specjalna może zorganizować stołówkę.”;

11) w załączniku nr 6 do rozporządzenia po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła ponadpodstawowa może zorganizować stołówkę.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.