ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 47d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

3. Obsługa finansowo-księgową Funduszu w zakresie modernizacji, remontów i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych może być powierzona bankowi.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzony na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

3. W planie ujmuje się w szczególności:

1) przychody z wpływów z tytułu dopłat, o których mowa w art. 47d ust. 3 ustawy;

2) wydatki na:

a) modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych,

b) rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

3) wydatki związane z obsługą rachunku bankowego.

§ 4. 1. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

2. W terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

3. Wydatki nieujęte w planie mogą być wprowadzone do planu i realizowane po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

4. Zmiany wydatków wymagają zmiany rocznego planu finansowego.

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Wydatki Funduszu realizowane są w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

§ 6. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 7. Rozporządzenie ma zastosowanie do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.