ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, zwanych dalej „zajęciami”;

2) tryb składania wniosków;

3) dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania;

4) tryb przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwanych dalej „środkami Funduszu”;

5) wysokość dofinansowania zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 5, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie zajęć do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, zwanego dalej „ministrem”, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) nazwę zajęć, ich zakres i charakterystykę, termin i miejsce realizacji, informację, kto może w nich uczestniczyć, oraz przewidywaną liczbę uczestników;

3) dane o podmiocie ubiegającym się o dofinansowanie, w tym dane o posiadanej bazie sportowo-rekreacyjnej oraz kwalifikacjach i posiadanym doświadczeniu zawodowym osób prowadzących zajęcia;

4) planowane koszty realizacji zajęć ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania;

5) kalkulację przewidywanych dochodów przy realizacji zajęć;

6) wysokość środków Funduszu otrzymanych w poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu;

8) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kalkulację kosztów realizacji zajęć;

2) szczegółowy regulamin i program zajęć;

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 3) ), oraz statut stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej organizacji pozarządowej;

4) wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegający się o dofinansowanie.

§ 3. 1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

1) 80% planowanych kosztów realizacji zajęć w przypadku zajęć prowadzonych przez stowarzyszenie kultury fizycznej oraz inną organizację pozarządową;

2) 50% planowanych kosztów realizacji zajęć w przypadku zajęć organizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zajęć bierze się pod uwagę możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach najuboższych, oraz wartość wychowawczą zajęć.

§ 4. Minister rozpatruje wnioski o dofinansowanie zajęć do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.

§ 5. Przekazywanie środków Funduszu odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zajęć zawartej pomiędzy ministrem a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.

§ 6. Umowa, o której mowa w § 5, określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, stanowiące przedmiot umowy;

3) kwotę dofinansowania, tryb i terminy przekazywania środków;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;

6) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;

7) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu;

8) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przy realizacji zajęć przez podmiot, któremu przyznano dofinansowanie;

9) określenie kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, niezbędnych do realizacji zajęć;

10) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli ministra;

11) określenie trybu rozwiązania umowy.

§ 7. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 5% kosztów bezpośrednich ze środków Funduszu przyznanych przez ministra.

2. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zajęć.

§ 8. Środki Funduszu przewidziane w umowie, o której mowa w § 5, są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zajęć.

§ 9. 1. Jeżeli przy realizacji zajęć podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, osiągnie dochody nieprzewidziane w umowie, powiadamia o tym ministra i przedstawia propozycję ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji, o której mowa w ust. 1, strony mogą w drodze zmiany umowy rozszerzyć zakres rzeczowy zajęć albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

§ 10. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia ministrowi rozliczenie realizacji zajęć pod względem rzeczowym i finansowym zgodne z treścią umowy, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zajęć.

2. W przypadku niezrealizowania zajęć w całości lub w części, środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek ministra, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, proporcjonalnie do stopnia niezrealizowania zajęć, w terminie 7 dni od dnia zakończenia rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy.

3. Środki Funduszu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek ministra, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

4. Podmiot, który wykorzysta środki Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać dofinansowania zajęć przez kolejne 3 lata.

§ 11. 1. Przedstawiciele ministra są uprawnieni do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadań;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnienia na żądanie przedstawicieli ministra informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 12. 1. Do wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych a nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przeznaczone na zajęcia realizowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4)1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (Dz. U. Nr 224, poz. 2275), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 3 pkt 1 w związku z art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).