ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8, poz. 67 oraz z 2003 r. Nr 193, poz. 1888) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pisemne deklaracje o przystąpieniu do polskiego związku sportowego co najmniej 80 % klubów sportowych, działających w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu na terenie co najmniej 10 województw — w przypadku dyscypliny lub dziedziny sportu nieobjętej programem igrzysk olimpijskich,",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zaświadczenie potwierdzające przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, właściwej dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu, zrzeszającej co najmniej 40 państw z 3 kontynentów, lub pisemne przyrzeczenie takiej międzynarodowej federacji sportowej o uzyskaniu przynależności po utworzeniu polskiego związku sportowego,";

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty oraz gdy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 10 i 12, a w przypadku dyscypliny lub dziedziny sportu nieobjętej programem igrzysk olimpijskich — także warunek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 6.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.