ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Na podstawie art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nostryfikacji dyplomu wydanego za granicą dokonuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, zwanej dalej „uczelnią”, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki odpowiadającej kierunkowi studiów, którego ukończenie potwierdzono dyplomem wydanym za granicą, zwana dalej „radą”.

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu wydanego za granicą, zwana dalej „kandydatem”, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą;

2) kopią świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone uzyskaniem dyplomu wydanego za granicą, o uznanie którego się ubiega;

3) życiorysem w języku polskim;

4) oświadczeniem, że dyplom wydany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.

2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może zażądać:

1) legalizacji dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, która wydała dyplom;

2) przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg studiów, w szczególności indeksu, arkusza ocen, suplementu do dyplomu, lub przedstawienia pracy dyplomowej;

3) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dokumentów stwierdzających przebieg studiów, o których mowa w pkt 2, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego ustanowionego przy sądzie okręgowym lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia braku właściwości ustalonej zgodnie z § 1 rada wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego służy zażalenie do rektora.

§ 4. 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

1) uznania dyplomu wydanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju;

2) odmowy uznania dyplomu wydanego za granicą.

2. Rada przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, może podjąć uchwałę o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów.

3. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, kandydatowi przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

§ 5. W przypadku podjęcia przez radę uchwały o uznaniu dyplomu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wydaje kandydatowi zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu wydanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju.

§ 6. 1. Dyplom wydany za granicą potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na które kandydat został skierowany zgodnie z przepisami określającymi warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne ich uprawnienia, uznaje się bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego. W takim przypadku kandydatowi wydaje się zaświadczenie, o którym mowa w § 5.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie wydaje:

1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – kandydatowi, który był studentem tej podstawowej jednostki organizacyjnej i został skierowany na studia wyższe za granicę przez uczelnię;

2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub inny właściwy minister – kandydatowi, który został skierowany na studia wyższe za granicę przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej.

§ 7. 1. Osoba, posiadająca dyplom wydany za granicą, ubiegająca się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe w polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego.

2. O zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego decyduje rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi do rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której chce rozpocząć studia, podanie wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 ust. 1. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w polskiej uczelni lub innej placówce naukowej może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego, jeżeli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych:

1) wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego wydania.

2. O zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego decyduje rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia doktoranckie.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi do rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której chce rozpocząć studia:

1) podanie wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 ust. 1;

2) zaświadczenie wystawione przez właściwe władze edukacyjne lub odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające, iż dyplom, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego wydania.

4. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni może zażądać tłumaczenia na język polski zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego ustanowionego przy sądzie okręgowym lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Rada odmówi uznania dyplomu wydanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, jeśli:

1) instytucja, która wydała dyplom, nie jest akredytowaną szkołą wyższą, w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie edukacji działa, lub

2) instytucja, która wydała dyplom, nie działa w systemie edukacji żadnego państwa, lub

3) program studiów wyższych albo jego część była realizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z polskimi przepisami o szkolnictwie wyższym.

§ 10. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą w dziedzinie nauk wojskowych oraz specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznego oraz ochronie przeciwpożarowej.

§ 11. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia postępowania nostryfikacyjne są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i nr 179, poz. 1845.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 1992 r. Nr 16, poz. 64).