ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 152i ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) właściwym ministrze – rozumie się przez to odpowiednio: ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) stypendium – rozumie się przez to odpowiednio: stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 2. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uzyskał wpis na kolejny rok studiów;

2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów;

3) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową;

4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

a) 4,5, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,

b) 4,7, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5,

c) 5,0, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6;

5) wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów.

§ 3. Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową, o których mowa w § 2 pkt 3, uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie.

§ 4. Średnią ocen, o której mowa w § 2 pkt 4, oblicza się łącznie ze wszystkich zaliczonych lat studiów. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, z poszczególnych lat studiów, wpisane do indeksu.

§ 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uzyskał wpis na kolejny rok studiów;

2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów;

3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;

4) wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów.

§ 6. Przez wysokie wyniki sportowe, o których mowa w § 5 pkt 3, rozumie się:

1) udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;

2) zajęcie przez studenta do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy;

3) zajęcie przez studenta do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski.

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra za:

1) osiągnięcia w nauce został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wybitne osiągnięcia sportowe został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do właściwego ministra w terminie do dnia 1 sierpnia.

2. W przypadku studenta, który zaliczył rok studiów w sesji jesiennej, o ile możliwość taką przewiduje plan studiów, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 października.

§ 9. Stypendium przyznaje właściwy minister do dnia 30 września, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada.

§ 10. 1. Wypłaty stypendium dokonuje uczelnia ze środków przekazywanych na ten cel przez właściwego ministra.

2. Stypendium wypłaca się z wyrównaniem za okres od dnia 1 października.

§ 11. Studentowi, który otrzymał stypendium i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

§ 12. Studentowi, który otrzymał stypendium i przeniósł się w czasie jego pobierania do innej uczelni, stypendium wypłaca uczelnia, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie stypendium.

§ 13. Właściwy minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady wydziału, a w przypadku uczelni bezwydziałowej – na wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora uczelni, zawiesić wypłacanie stypendium, jeżeli student przestał spełniać warunki określone odpowiednio w § 2 pkt 5 lub § 5 pkt 4.

§ 14. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1 700 zł.

§ 15. W roku akademickim 2004/2005:

1) wnioski o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów rozporządzenia;

2) terminy, o których mowa w § 8, upływają z dniem 30 listopada 2004 r.;

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce właściwy minister przyznaje w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.;

4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce wypłaca się za okres od dnia 1 października 2004 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 i 6, § 7 pkt 2 oraz § 9–14 w części dotyczącej stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. (poz. 2458)

1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.