ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Student może otrzymać jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.

2. Pożyczka lub kredyt udzielane są na okres studiów, w tym studiów doktoranckich.

3. Okresy studiów, na które udzielono pożyczki lub kredytu, sumuje się.

4. Przez okres studiów, w tym studiów doktoranckich, należy rozumieć sumę okresów studiowania, w tym kształcenia w innych szkołach wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich – jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi studia doktoranckie”, i na innych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – w zakresie innych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, pod warunkiem że:

1) nie ciąży na studencie obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu, zgodnie z § 11 ust. 4;

2) nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego;

3) nie są to kolejne studia zawodowe po złożeniu egzaminu dyplomowego;

4) nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów.

5. Do okresu studiów, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się urlopów, o których mowa w § 9 ust. 5.

§ 2. 1. Student ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu składa wniosek na ustalonym przez bank formularzu.

2. Wniosek o pożyczkę lub kredyt zawiera:

1) dane osobowe studenta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) serię i numer dowodu tożsamości,

d) datę i miejsce urodzenia,

e) adres zamieszkania;

2) dane dotyczące studiów:

a) nazwę i adres szkoły wyższej, a w przypadku studiów doktoranckich – nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,

b) poziom studiów,

c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

d) system studiów;

3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr (rok studiów), a w przypadku studiów doktoranckich – zaświadczenie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stwierdzające, że jest uczestnikiem studiów doktoranckich i uzyskał wpis na kolejny semestr (rok) studiów, zwane dalej „zaświadczeniem o studiach”;

2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3) dokument potwierdzający dane studenta nieposiadającego obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, zwanej dalej „ustawą”;

4) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich;

5) w przypadku studiów doktoranckich – oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie studiów wyższych;

6) oświadczenie studenta o innych kontynuowanych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich o innych kontynuowanych studiach doktoranckich.

4. Wzór zaświadczenia o studiach wydawany przez:

1) szkołę wyższą określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o studiach.

6. W przypadku gdy student ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, wniosek powinien zawierać informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie, o których mowa w § 5 ust. 1;

2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny, o których mowa w § 5 ust. 1, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

3) informacje o dochodach studenta i dochodach członków jego rodziny, wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2–10 oraz ust. 7 i 8, potwierdzone innym dowodem określonym przez bank;

4) informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt;

5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.

§ 3. 1. Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 3 i 6, składany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku wskazanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Wniosek o kredyt wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 3 i 6, składany jest w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanego dalej „Funduszem”.

3. Termin składania wniosków o pożyczkę lub kredyt upływa z dniem 15 listopada.

4. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach magisterskich uzupełniających, bez konieczności ponownego składania wniosku o pożyczkę lub kredyt, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach zawodowych.

5. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o pożyczkę lub kredyt, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich.

§ 4. 1. Bank w terminie 10 dni od upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6, również informacje o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach naruszenia § 3 ust. 2.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, ogłasza maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu.

§ 5. 1. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody brutto pomniejszone o składki, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, osiągane przez:

1) studenta;

2) współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, będące na utrzymaniu studenta lub współmałżonka;

3) rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.

3. W przypadku gdy student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, można przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględniać dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu studenckiego w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

5. Do dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz studenta.

6. Za dochody, o których mowa w ust. 1–5, uważa się:

1) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem kwot świadczonych alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową;

2) renty socjalne, stałe zasiłki;

3) świadczenia wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm. 2) );

4) zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 3) );

5) dochody pochodzące z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych państw na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe;

6) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub z innych tytułów niż stosunek pracy – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ) – obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód;

7) należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom skierowanym do polskich kontyngentów w misjach międzynarodowych;

8) przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;

9) wynagrodzenie otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych;

10) alimenty na rzecz dzieci wypłacane na podstawie wyroku lub ugody sądowej.

7. W przypadku dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu, za dochód uważa się:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

8. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm. 5) ). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz z dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

9. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt.

§ 6. 1. Przeciętny miesięczny dochód rodziny ustala się, dzieląc przez liczbę 12 łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny w ostatnim roku podatkowym lub w okresach, o których mowa w § 5 ust. 9.

2. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ustala, się dzieląc łączną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.

§ 7. 1. W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank kredytujący, określają w szczególności okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu, wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”, terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu oraz wysokości spłacanych rat należnych od studenta.

2. Umowy pożyczki i umowy kredytu podpisywane są do dnia 28 lutego.

§ 8. 1. Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – maksymalnie przez okres 4 lat. Okresy wypłacania pożyczki lub kredytu sumuje się.

2. Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy w miesięcznych ratach przez okres 10 miesięcy w roku. Pierwsza rata przysługuje za październik.

3. Pożyczka lub kredyt są wypłacane przez okres 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr.

4. W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach określonych w ust. 2 i 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października – pierwszego z tych terminów następującego po terminie ukończenia studiów.

5. Miesięczna rata pożyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.

§ 9. 1. Kredytobiorca jest zobowiązany, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, do czasu ukończenia studiów, przedstawiać odpowiednio Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub właściwemu bankowi zaświadczenie o studiach wydane przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, potwierdzające, że jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich, również w przypadku niekorzystania z pożyczki lub z kredytu w następnych latach studiów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypada w okresie urlopu udzielonego przez szkołę wyższą, o ile bank został poinformowany o terminie urlopu w ostatnim dostarczonym przez kredytobiorcę zaświadczeniu.

3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o ukończeniu studiów.

4. Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego rat pożyczki, z Funduszu, jeżeli kredytobiorca:

1) przedstawił bankowi zaświadczenie o studiach bez potwierdzenia wpisu na kolejny wyższy semestr (rok studiów); wypłacanie rat pożyczki lub kredytu nie ulega zawieszeniu, jeżeli brak wpisu na wyższy semestr (rok studiów) wynika z niezaliczenia semestru (roku studiów) z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, potwierdzonych przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie; wznowienie wypłat może nastąpić po złożeniu zaświadczenia o studiach potwierdzającego uzyskanie wpisu na kolejny wyższy semestr (rok studiów);

2) nie przedstawił bankowi w wymaganym terminie zaświadczenia o studiach; w przypadku przedstawienia zaświadczenia o studiach w terminie późniejszym, wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono to zaświadczenie; studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie przedłożył zaświadczenia o studiach;

3) korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub kredytu;

4) został zawieszony w korzystaniu z praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich;

5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu studenckiego.

5. Wypłatę kredytu lub pożyczki zawiesza się na czas udzielonego kredytobiorcy urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej.

§ 10. 1. Kapitał pożyczki lub kapitał kredytu spłacane są przez kredytobiorcę w równych ratach miesięcznych.

2. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat pożyczki lub kredytu.

3. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być:

1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki lub kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 4;

2) mniejsza niż określona w ust. 2 – na wniosek kredytobiorcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalonego na podstawie:

1) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a w przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2–10 oraz ust. 7 i 8 – na podstawie innego dowodu określonego przez bank;

2) zaświadczenia z miejsca zatrudnienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku lub innego dowodu określonego przez bank, w przypadku braku dochodów wymienionych w § 5 ust. 6–8 w ostatnim roku podatkowym.

§ 11. 1. Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów, w tym studiów doktoranckich, nie później jednak niż w dniu 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia roku następującego po dwóch latach od roku, w którym według planu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia.

2. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy termin rozpoczęcia spłat. W przypadku wystąpienia o spłatę kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o studiach.

3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia, z uwzględnieniem przepisu § 12.

4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

5. W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, a także o warunkach spłaty i umorzenia, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żąda spłaty pożyczki lub kredytu wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego lub częściowego oprocentowania kredytu.

§ 12. Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący zobowiązane są do powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.

§ 13. 1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

2. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.

3. Kredytobiorcy, na których ciąży obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11 ust. 3, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki lub kredytu w wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

4. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11 ust. 4, spłacają odpowiednio pożyczkę lub kwotę dopłat do odsetek od kredytów nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11 ust. 5, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych począwszy od dnia wypowiedzenia umowy.

6. W przypadku niespłacenia w terminie raty pożyczki lub kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.

7. Do okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, dolicza się okres:

1) odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej;

2) kształcenia na studiach doktoranckich, o ile kredytobiorca nie pobierał kredytu na studiach doktoranckich;

3) kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów.

8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.

§ 14. 1. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej lub absolwentów studiów doktoranckich. Umorzeniu podlega kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie.

2. Umorzeń pożyczki lub kredytu, o których mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy potwierdzony przez dziekana lub inny jednoosobowy organ szkoły wyższej, a w przypadku studiów doktoranckich – kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

3. Kredytobiorca przedkłada wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 2, w Banku Gospodarstwa Krajowego lub we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia.

4. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustali sposób wyłaniania najlepszych absolwentów szkoły wyższej.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie ustali sposób wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.

6. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, może być umorzony w całości, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 7.

7. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 6) ) lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

8. Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank umarza pożyczkę lub kredyt w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci kredytobiorcy.

9. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145, poz. 1537), umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.

10. Umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.

11. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

12. Umorzeń, o których mowa w ust. 6 i 11, dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

13. Przez trudną sytuację życiową, o której mowa w ust. 6 i 11, rozumie się trudną sytuację materialną kredytobiorcy i członków jego rodziny potwierdzoną przez ośrodek pomocy społecznej albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

§ 15. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:

1) całą kwotę odsetek od kredytu, należnych:

a) w okresie studiów i urlopów, o których mowa w § 9 ust. 5,

b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2,

c) od kredytów umorzonych, naliczonych do dnia przekazania środków,

d) w okresie odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej,

e) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 3;

2) część odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 14 ust. 1, 6, 8 i 11.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;

2) oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;

3) oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;

4) oświadczenie o spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu.

3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych, rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.

4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ich wzory określa umowa, o której mowa w § 3 ust. 2.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po otrzymaniu:

1) oświadczenia od banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o którym mowa w § 14 ust. 1 i 8;

2) informacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o umorzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 6 i 11, i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na rachunek Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 14 ust. 9.

§ 16. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, organizuje w uczelni system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 17. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w roku akademickim 2005/2006 wynosi 600 zł.

§ 18. 1. W roku akademickim 2003/2004 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–4 ustawy, mogą składać wnioski o kredyt w terminie do dnia 15 września 2004 r.

2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, ostatnim rokiem podatkowym, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 2, § 5 ust. 4 pkt 1 i 3 i ust. 9, § 6 ust. 1, jest 2002 r., zaś bieżącym rokiem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 5, § 5 ust. 4 pkt 2 i ust. 9, jest 2003 r.

3. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu, jest równa wysokości dochodu ustalonego na rok akademicki 2003/2004 przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy kredytu podpisywane są do dnia 28 września 2004 r.

5. W przypadku umów podpisanych w terminie, o którym mowa w ust. 4, w roku akademickim 2003/2004 kredyt wypłaca się kredytobiorcy jednorazowo za okres 7 miesięcy od dnia 1 stycznia 2004 r.

6. Do wniosków o umorzenie kredytu, o których mowa w § 14 ust. 6 i 11, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. Nr 126, poz. 835 i Nr 139, poz. 899, z 1999 r. Nr 80, poz. 907, z 2000 r. Nr 81, poz. 908, z 2001 r. Nr 101, poz. 1096, z 2002 r. Nr 160, poz. 1322 oraz z 2003 r. Nr 156, poz. 1519).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 września 2004 r. (poz. 2017)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873 i Nr 146, poz. 1546.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162 poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.