ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu zawodowego z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miejscowość i datę wystawienia dyplomu oraz numer dyplomu.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy absolwent nie posiada numeru PESEL, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

2) w § 9:

a) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Datę wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Świadectwo dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.”,

c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

„4b. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska absolwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniku uzyskanego z etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu, miejscowości i daty, numeru dyplomu oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane,

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”,

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał...” i „otrzymał...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”,

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

4c. W przypadku absolwenta, który nie posiada numeru PESEL, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.”;

3) w § 16 w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w kolorze jasnobrązowym ustalonym dla koloru gilosza, którym zdobiony jest ten dyplom.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części „4. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz innych druków o symbolu OKE-II wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne” uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 168-173 oraz dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 174 w brzmieniu:


„174

OKE-II/406/2

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w spisie treści uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 168-173 oraz dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 174 w brzmieniu:

„174. OKE-ll/406/2 – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”,

b) uchyla się wzory nr 168-173,

c) dodaje się wzór nr 174 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2005 r. (poz. 320)

WZÓR

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

(PDF)1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198.