ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

Na podstawie art. 166a ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. Nr 174, poz. 1686) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Studenci i studentki, o których mowa w art. 166a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, składają wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego do dnia 31 października, jeżeli są studentami i studentkami studiów wyższych zawodowych, i do dnia 31 marca, jeżeli są studentami i studentkami jednolitych studiów magisterskich. W przypadku gdy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim – do dnia 31 marca, jeżeli są studentami i studentkami studiów wyższych zawodowych, i do dnia 31 października, jeżeli są studentami i studentkami jednolitych studiów magisterskich.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzaminy, o których mowa w § 5, dla studentów i studentek studiów wyższych zawodowych powinny być przeprowadzone do dnia 31 marca, a dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich – do dnia 30 września. W przypadku gdy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim, egzaminy powinny być przeprowadzone do dnia 30 września dla studentów i studentek studiów wyższych zawodowych i do dnia 31 marca dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).