ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000063650, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-93-58, utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej, zmienionym zarządzeniami: nr 9/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. i nr 41/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 lipca 1986 r. oraz nr 21/Org z dnia 15 kwietnia 1987 r.;

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000061361, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-49, utworzony zarządzeniem nr 56/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal”, zmienionym zarządzeniem nr 24/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie do Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

§ 2. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje swoją dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie:

a) zapewnienia należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych,

b) inspirowania i tworzenia warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiatowo-konstrukcyjnych i metod wykonywania robót budowlanych,

c) doskonalenia metod badań oraz tworzenia nowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów, obiektów budowlanych i instalacji elektrycznych,

d) budownictwa inżynieryjnego,

e) utrzymania i modernizacji substancji budowlanej,

f) zamków, okuć budowlanych, mechanizmów otwierających i zamykających, ślusarki budowlanej stalowej, aluminiowej oraz innych nienośnych metalowych elementów wyposażeniowych i wykończeniowych,

g) ogrzewnictwa, sieci cieplnych, źródeł ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji w budynkach i zewnętrznych, ochrony antykorozyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodnych, technologii produkcji i montażu elementów i urządzeń instalacyjnych, izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń, spawalnictwa w technice instalacyjnej,

h) normalizacji, działalności aprobacyjnej i certyfikacyjnej;

2) prowadzenie studiów i prac służących inicjowaniu kierunków rozwoju budownictwa w zakresie jakości, ochrony użytkowników i środowiska;

3) kreowanie kierunków rozwoju w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych budownictwa;

4) doskonalenie metod projektowania obiektów budowlanych;

5) prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych łączonych jednostek sporządzonych na dzień 31 marca 2007 r.

2. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, Instytut stosuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy, w tym wypłatę nagród, premii i innych świadczeń, stosowany w Instytucie Techniki Budowlanej przed dniem połączenia.

3.  Połączenie planów rzeczowo-finansowych łączonych jednostek następuje na podstawie stanu realizacji tych planów na dzień 31 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian w planach wynikających z bieżącej działalności wykonywanej do tego dnia.

4. Przejęcie mienia łączonych jednostek następuje na podstawie ich sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień poprzedzający dzień połączenia, zbadanych i zatwierdzonych przez organ sprawujący nadzór nad tymi jednostkami.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 241).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.