ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania;

2) umowa — umowę zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, zwaną dalej „instytucją finansową”, określającą szczegółowe zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także zakres i terminy składania przez instytucję finansową informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.

§ 2. Umowa zawiera postanowienia dotyczące:

1) terminu, od którego instytucja finansowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego;

2) zasad dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu dopłat należnych instytucji finansowej, w szczególności:

a) określania wysokości należnych dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego,

b) warunków, trybu i terminów występowania przez instytucję finansową z wnioskiem o zapotrzebowanie na dopłaty,

c) trybu i terminów przekazywania dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) warunków i terminów związanych z obowiązkiem zwrotu dopłat, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

4) formy i trybu weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o osobach, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego, zgodnie z rejestrem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) zakresu informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych, przekazywanych przez instytucję finansową do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z monitorowaniem realizacji ustawy i zapewnieniem efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat, wraz ze wskazaniem formy i terminów ich przekazywania;

6) warunków i skutków wypowiedzenia umowy;

7) sposobu kontrolowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodności udzielonych kredytów preferencyjnych i zastosowanych dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

8) odpowiedzialności instytucji finansowej za udzielanie kredytów oraz rozliczanie dopłat niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy.

§ 3. Umowy określają w sposób jednolity:

1) agencję informacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, oraz źródło wykorzystywane do publikowania przez tę agencję stopy WIBOR trzymiesięczny, stanowiące podstawę ustalenia i ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego stopy referencyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;

2) wzór stanowiący podstawę obliczania należnych instytucji finansowej dopłat dla udzielonego kredytu preferencyjnego;

3) zakres informacji dotyczących kredytobiorców, wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 4. W umowie instytucja finansowa zobowiązuje się do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny.

§ 5. 1. Zakres informacji, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz formę i terminy ich przekazywania określa się w umowie w sposób umożliwiający Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe przekazanie informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

2. Do dnia 31 października każdego roku instytucja finansowa przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informację stanowiącą podstawę planowania kwoty zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku, zawierającą co najmniej prognozę:

1) liczby i kwoty kredytów preferencyjnych do udzielenia w kolejnym roku;

2) zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku.

§ 6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).