ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, zwanego dalej „finansowym wsparciem”;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem”;

3) minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia;

4) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;

5) wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia.

§ 2.1. Wnioski składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem poczty określa data stempla pocztowego.

1a. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.

2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

1) złożone z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1;

2) dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia określonych w art. 3, 5—7, 13, 14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz określonych w § 9 rozporządzenia;

3) nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1a.

§ 3. 1. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów wszystkich dziatek, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:

a) decyzję o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna — jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę.

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ — jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia;

3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której budowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, planowanym uzbrojeniem terenu, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę — dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) liczby tworzonych lokali socjalnych, mieszkań chronionych lub lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez towarzystwo budownictwa społecznego,

c) powierzchni użytkowych budynków lub ich części,

d) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 5.A albo 5.B, albo 5.C, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia — wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, a także wartości lub przewidywanej wartości granicznej E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zależności od wartości współczynnika kształtu budynku (A/V),

e) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, przyłączy technicznych oraz obiektów i urządzeń związanych z budynkiem

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b

— w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz w art. 5 ust. 1 ustawy.

§ 4. Jeżeli w danym półroczu wynikające z wniosków łączne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5 ustawy, nie przekracza wysokości tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy. Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spełniają wymagania art. 3, 5—7, 13, 14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy oraz § 2 ust. 1, § 3 i § 9 rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku konieczności dokonania wyboru przedsięwzięć, o którym mowa w art. 11 ustawy. Bank ocenia wnioski i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza większa liczba tworzonych lokali socjalnych lub mieszkań chronionych w ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

§ 6. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których wnioski spełniają wymagania art. 3, 5—7, 13, 14, 15 ust. 1 i art. 16 ustawy i § 2 ust. 1, § 3 i § 9 rozporządzenia — w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków — w przypadku, o którym mowa w § 5. 

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali wyższe oceny punktowe, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia.

§ 8. Wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. W lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować, z zastrzeżeniem § 10:

1) wannę lub kabinę natryskową — w łazience;

2) umywalkę — w łazience;

3) miskę ustępową — w łazience lub w wydzielonym ustępie;

4) zlewozmywak;

5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

§ 10. W przypadku przedsięwzięć objętych wnioskami o udzielenie finansowego wsparcia składanymi w 2007 r. w lokalach pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia dopuszcza się rezygnację z instalacji wyposażenia, o którym mowa w § 9, jeżeli w każdym budynku mieszkalnym objętym przedsięwzięciem zostaną urządzone przeznaczone do wspólnego użytku:

1) pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniające warunki określone w § 82 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) pomieszczenia służące do przygotowywania posiłków, wyposażone w szczególności w zlewozmywaki i kuchenki gazowe lub elektryczne.

§ 11. 1. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2007 r.:

1) wnioski składa się w Banku od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja i od dnia 1 października do dnia 31 października;

2) Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia;

3) Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 maja oraz do dnia 31 października.

2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 11 a. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2008 r.:

1) wnioski składa się w Banku od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 września do dnia 30 września;

2) Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 15 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. (poz. 346)

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 241).