ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

Na podstawie art. 66a § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego, jest wyłączony.

§ 2. 1. Wykaz ustaw stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz rozporządzeń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy odnosi się także do akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz postępowań, o których mowa w art. 145, 154, 155, 156, 161, 162 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego, które dotyczą spraw rozpatrywanych przez organ pierwszej instancji na podstawie przepisów zawartych w wykazach o których mowa w § 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 269)

1)  Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.