ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1)   zakładanie konta na ePUAP;

2)   warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   administrator podmiotu — użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;

2)   certyfikat — certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

3)   identyfikator podmiotu — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;

4)   identyfikator użytkownika — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;

5)   konto — profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;

6)   kwalifikowany certyfikat — kwalifikowany certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

7)   minister — ministra właściwego do spraw informatyzacji;

8)   niezaprzeczalność — brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

9)   rozliczalność działań — funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;

10)  oznaczanie czasem — funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie oznaczenia czasu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;

11)  podmiot — osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;

12)  profil podmiotu — dane opisujące podmiot;

13)  profil użytkownika — dane opisujące użytkownika;

14)  usługa — działanie podmiotu publicznego lub podmiotu, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;

15)  usługodawca — podmiot publiczny lub podmiot, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, świadczący usługi przy użyciu ePUAP;

17)  użytkownik zarejestrowany — użytkownika posiadającego konto.

§ 3. 1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:

1)   imienia;

2)   nazwiska;

3)   adresu poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;

4)   identyfikatora użytkownika.

2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa hasło. Stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP.

3. W ePUAP jest możliwe uwierzytelnienie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu zamiast hasła określonego przez użytkownika.

4. W przypadku zmiany danych o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, użytkownik zarejestrowany niezwłocznie dokonuje ich zmiany w profilu użytkownika.

5. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.

6. W przypadku utraty hasła, o którym mowa w ust. 2, użytkownik może wnioskować, poprzez środek komunikacji wskazany w ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, hasła tymczasowego. Użytkownik po uwierzytelnieniu się za pomocą hasła tymczasowego określa nowe hasło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.

§ 4. 1. Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

1)   nazwy podmiotu;

2)   identyfikatora podmiotu.

2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.

3. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.

4. W przypadku zmiany danych o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu powinien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu podmiotu.

5. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister na wniosek podmiotu.

§ 5. 1. Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)   oznaczenie podmiotu publicznego;

2)   imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;

3)   dane administratora podmiotu.

3. Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.

4. Podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, w celu jego realizacji.

5. Podmiotowi, o którym mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-4 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie zgody ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 20c ust. 3 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.

6. Nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP stanowi czynność materialno-techniczną.

§ 6. Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.

§ 7. 1. Rozwiązania techniczne ePUAP zapewniają niezaprzeczalność następujących wystawionych poświadczeń:

1)   urzędowego poświadczenia odbioru;

2)   elektronicznego poświadczenia opłaty;

3)   oznaczania czasem;

4)   weryfikacji podpisu elektronicznego;

5)   weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem.

2. Minister informuje na ePUAP o przerwach serwisowych w świadczeniu usług, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości — przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Platforma ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach, a w szczególności:

1)   podstawę prawną usługi;

2)   nazwę usługi;

3)   nazwę usługodawcy;

4)   cel usługi;

5)   odbiorców usługi;

6)   kategorię usługi;

7)   umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju.

§ 9. 1. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:

1)   tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;

2)   przesyłanie dokumentów elektronicznych;

3)   wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;

4)   identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;

5)   weryfikacja podpisu elektronicznego;

6)   tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;

7)   obsługa płatności elektronicznych;

8)   potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmioty, o których mowa w art. 19c ust. 1 ustawy, w celu realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 19c ust. 2 ustawy, mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.

3. Podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-4 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Platforma ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.

3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji określonych w ust. 1 przez wydanie, na wniosek podmiotu publicznego, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.

4. Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, stanowi czynność materialno-techniczną.

§ 11. Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego ePUAP złożone do ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoznaje się na zasadach dotychczasowych.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2014 r.


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).