ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy zakres danych o świadczonych przez operatorów pocztowych usługach pocztowych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczących systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, używanej do tego celu infrastruktury, zasobów kadrowych, środków transportowych i wyposażenia umożliwiającego dystrybucję przesyłek pocztowych zwanych dalej „danymi”;

2)   formę i tryb dostarczania danych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz ich aktualizacji.

§ 2. 1. Zakres danych jest określony w formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Operator pocztowy przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wypełniony formularz w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, a w przypadku braku takich możliwości — w postaci papierowej.

§ 3. Dane zawarte w formularzu zapisuje się w formatach danych, o których mowa w części A lp. 1.3, 1.5 i 1.8 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526).

§ 4. Operator pocztowy dostarcza dane w terminie 45 dni od dnia doręczenia żądania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ich dostarczenie.

§ 5. W przypadku aktualizacji danych należy przekazać je w sposób wskazany w § 2 ust. 2 niezwłocznie po każdej ich zmianie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).