ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych

Na podstawie art. 180g ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o:

1)   łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwane dalej „danymi”;

2)   czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;

3)   łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.

§ 2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1, w postaci wzoru dokumentu elektronicznego zamieszcza się w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

§ 4. W załączniku do rozporządzenia w polach kratkowanych wierszy „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których dane zostały udostępnione” oraz „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły zostać zrealizowane” przedsiębiorca telekomunikacyjny uwzględnia przypadki, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, które wystąpiły w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2013 r., w których czas między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez uprawnione podmioty, Służbę Celną, sąd lub prokuratora wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie był dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1)   Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 15), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779).