ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;

2)   usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;

3)   warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych.

§ 2. 1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi.

3. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.

§ 3. 1. Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm.

2. Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.

3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:

1)   szerokość:

a)   nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm — w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,

b)   nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm — w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;

2)   wysokość — nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm.

4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.

§ 4. 1. Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.

2. Skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający adresatowi jej identyfikację.

§ 5. Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.

§ 6. 1. Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.

2. W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.

3. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem „ZWROTY”.

4. Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

5. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie skrzynek przydziela się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

§ 7. Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem skrzynek, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, do których dostęp jest zapewniony zgodnie z art. 66 i 67 tej ustawy.

§ 8. Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2 zainstalowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany skrzynki albo wymiany jej elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731 oraz z 2004 r. Nr 83, poz. 770), które utraciło moc na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).