ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej diecezjalnemu ośrodkowi Kultury prawosławnej „Frontida” z siedzibą w Ciedlcach

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pod nazwą Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Frontida” z siedzibą w Siedlcach, powołanej dekretem Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.