ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa odrębnie dla poszczególnych podmiotów wskazanych w § 2:

1)   sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2)   zakres zasobu informacyjnego przeznaczony do udostępnienia w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, zwanym dalej „centralnym repozytorium”;

3)   dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy;

4)   harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych do centralnego repozytorium oraz ich aktualizowania.

§ 2. Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, zakres zasobu informacyjnego, dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, a także harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych i ich aktualizowania określa:

1)   załącznik nr 1 do rozporządzenia — dla organów administracji rządowej;

2)   załącznik nr 2 do rozporządzenia — dla funduszy celowych;

3)   załącznik nr 3 do rozporządzenia — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4)   załącznik nr 4 do rozporządzenia — dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5)   załącznik nr 5 do rozporządzenia — dla Narodowego Funduszu Zdrowia;

6)   załącznik nr 6 do rozporządzenia — dla państwowych instytutów badawczych;

7)   załącznik nr 7 do rozporządzenia — dla państwowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 3) ).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. (poz. 491)

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 473 i 908 oraz z 2013 r. poz. 1474.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379 i 423.