ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej, zwanego dalej „formularzem”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza składającego się z następujących części:

1)   „Formularz 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej — informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach”;

2)   „Formularz 01. Sprawozdanie z działalności pocztowej — usługi powszechne”;

3)   „Formularz 02. Sprawozdanie z działalności pocztowej — usługi wchodzące w zakres usług powszechnych”;

4)   „Formularz 03. Sprawozdanie z działalności pocztowej — przesyłki kurierskie”;

5)   „Formularz 04. Sprawozdanie z działalności pocztowej — inne usługi pocztowe”;

6)   „Formularz 05. Sprawozdanie z działalności pocztowej — dostęp do elementów infrastruktury pocztowej”.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Część formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wypełnia każdy operator pocztowy.

2. Części formularza, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 6, wypełnia operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do części formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

3. Części formularza, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3–5, operator pocztowy wypełnia stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkłada jako załącznik do części formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).