ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór zgłoszenia:

a)   zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej,

b)   zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych,

c)   zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej

— stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. (poz. 1024)

Załącznik 2 Wzór — Zgłoszenia:


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).