ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych podlegających inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji;

2)   elektroniczny format przekazywania danych;

3)   szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4)   wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   punkcie styku sieci — rozumie się przez to fizyczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej, niebędący zakończeniem sieci;

2)   szkieletowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najwyższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującą ruch sieciowy z niższych warstw sieci;

3)   dystrybucyjnej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;

4)   dostępowej sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to najniższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi;

5)   Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej — rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkach umożliwiających kolokację, usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wykorzystujący w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów dane z referencyjnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. 3) ), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);

6) węźle sieci telekomunikacyjnej — rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych.

§ 3. Inwentaryzacji podlegają:

1)   infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2)   publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:

a)   węzły publicznej sieci telekomunikacyjnej,

b)   systemy transmisyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c)   punkty styku publicznych sieci telekomunikacyjnych;

3)   budynki umożliwiające kolokację;

4)   usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 4. Inwentaryzacja polega na gromadzeniu informacji dotyczących:

1)   infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu — wskazanie technologii i parametrów tej infrastruktury oraz jej lokalizacji;

2)   publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu:

a)   technologii i parametrów węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

b)   technologii i parametrów systemów transmisyjnych publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,

c)   technologii i parametrów punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizacji;

3)   parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizacji;

4)   usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 5. 1. Inwentaryzacja jest prezentowana w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanym dalej „SIIS”, w formie zestawień tabelarycznych oraz wizualizacji kartograficznych.

2. Wizualizacja kartograficzna jest prezentowana w postaci map:

1)   dla całego kraju w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000;

2)   dla poszczególnych województw w skalach 1:100 000 i 1:250 000;

3)   dla poszczególnych powiatów w skalach 1:25 000 i 1:50 000;

4)   dla poszczególnych gmin w skali 1:10 000.

3. Mapy, o których mowa w ust. 2, prezentują w szczególności:

1)   przebieg szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w postaci odcinków łączących węzły sieci telekomunikacyjnych, ze wskazaniem rodzaju technologii, w jakiej zostały zrealizowane;

2)   lokalizacje węzłów, systemów transmisyjnych i punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację;

3)   pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną, ze wskazaniem technologii i jej elementów;

4)   informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

§ 6. 1. Informacje, o których mowa w § 4, są przekazywane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS przy użyciu dokumentów elektronicznych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), zapisanych w formacie XML lub CSV z uwzględnieniem wymogów dotyczących elektronicznego formatu przekazywania danych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane przy użyciu udostępnionego w systemie SIIS formularza elektronicznego, zgodnego ze wzorem formularza, o którym mowa w ust. 3.

3. Wzór formularza do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację oraz informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. (poz. 276)


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1256 i 1445.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256).