ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej” z siedzibą w Warszawie, powołanej uchwałą Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2012 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.