ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej „opłatami rocznymi”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.

§ 3. W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2–4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, za który jest należna, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku.

2. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.

3. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.

4. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.

§ 5. 1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 3)

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr233, poz. 1381 iNr234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203,1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2832 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 148), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.