ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez:

a)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub

b)   ministra właściwego do spraw łączności, lub

c)   ministra właściwego do spraw informatyzacji, lub

d)   ministra właściwego do spraw wyznań oraz mniejszości narodowych i etnicznych albo wobec których minister wymieniony w lit. b jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2)   wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   uprawniony — osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy;

2)   podmiot prawny -jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 4, 7, 9 i 12 ustawy;

3)   rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;

4)   minister — ministra właściwego do spraw wymienionych w § 1 pkt 1.

§ 3. Nagrodę roczną przyznaje:

1)   uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, pełniącym funkcję w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy — minister;

2)   uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, pełniącym funkcję w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4 i 7 ustawy — walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników;

3)   uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy — organ lub osoba właściwe dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4. 1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:

1)   osiągnął dodatni wynik finansowy lub znacząco zmniejszył stratę netto;

2)   efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3)   terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4)   uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, z którym nie rozwiązano umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego związanej z łączeniem lub podziałem wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym będącym państwową jednostką budżetową.

§ 5. 1. Nagrodę roczną przyznaje się uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty, o ile organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada, a w szczególności:

1)   sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

2)   dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;

3)   oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

3. Wniosek składa się w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok albo złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu.

§ 6. Przyznanie nagrody rocznej uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, może nastąpić w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli podlega zatwierdzeniu, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Przyznanie nagrody rocznej wymaga uzasadnienia zawierającego proponowaną wysokość nagrody, uzasadnienie jej przyznania i informację o wpływie wypłaty nagrody na sytuację finansową jednostki.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, składa do ministra bądź innego właściwego organu dla:

1)   kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4 i 7 ustawy — rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy;

2)   kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy — rada naukowa za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tymi podmiotami;

3)   kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy — sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, nadzorujący te podmioty z upoważnienia ministra.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do nagród rocznych przyznawanych za rok obrotowy 2012, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Przyznanie nagrody rocznej za rok obrotowy 2012 uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy, może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej — administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).