ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe.

§ 2. Wymiary nadawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, powinny być nie mniejsze niż 350 mm długości × 205 mm szerokości × 285 mm wysokości.

§ 3. 1. Konstrukcja skrzynki oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewniają ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Skrzynka posiada zamknięcie, którego konstrukcja zapewnia dostęp do zawartości skrzynki w celu wyjęcia z niej przesyłek listowych wyłącznie przez uprawnionego operatora pocztowego.

§ 4. 1. Skrzynka posiada otwór wrzutowy o wymiarach nie mniejszych niż 154 mm szerokości × 21 mm wysokości.

2. Konstrukcja otworu wrzutowego uniemożliwia wyjęcie przesyłki listowej przez ten otwór.

3. Otwór wrzutowy skrzynki powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 700 mm od podłoża do dolnej krawędzi tego otworu i nie większej niż 1200 mm od podłoża do jego górnej krawędzi, chyba że nie jest to możliwe ze względu na bariery architektoniczne albo ogranicza racjonalne korzystanie z nieruchomości.

§ 5. 1. Na skrzynce umieszcza się informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego w sposób zapewniający trwałość tego oznaczenia.

2. Na skrzynce umieszcza się napisy informujące o:

1)   częstotliwości opróżniania skrzynki przez operatora pocztowego;

2)   obszarze, na którym operator pocztowy będący właścicielem skrzynki zapewnia doręczenie przesyłek do niej wrzuconych, jeżeli nie zapewnia doręczeń na terenie całego kraju.

§ 6. Kolor stosowany do oznaczania skrzynek przez danego operatora pocztowego w dniu wejścia w życie rozporządzenia może być przez niego nadal stosowany na zasadzie wyłączności.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1730), które utraciło moc na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).