ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365, z 2008 r. Nr 116, poz. 733 oraz z 2012 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres uzupełnienia wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i formę przekazywania uzupełnionego wykazu, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy;

3) sposób i formę przekazywania danych, o których mowa w art. 1a ust. 4 ustawy;

4) sposób dokonania uzupełnienia zestawienia zbiorczego, o którym mowa w art. 1a ust. 6 ustawy;

5) zakres informacji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy;

6) sposób i formę przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy;

7) sposób i formę przekazywania danych, o których mowa w art. 4a ust. 2 ustawy;

8) sposób dokonywania uaktualnienia zestawienia zbiorczego, o którym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy.

§ 2. Wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomościach zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. 2) ), o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, uzupełnia się o:

1) informacje o nieruchomościach nieujętych w tym wykazie w terminie określonym w art. 1 ust. 1 ustawy;

2) wymagane informacje niezawarte w tym wykazie.

§ 3. 1. Starostowie przekażą uzupełnione wykazy marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, w formie dokumentu elektronicznego, wygenerowanego z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, służącego uzupełnieniu wykazu, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy, a także przekazywaniu sprawozdań, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Przekazanie nastąpi z wykorzystaniem informatycznych nośników danych o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), lub środków komunikacji elektronicznej — w postaci elektronicznych plików xls.

2. Starostowie przekażą wojewodom, w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, uzupełnione wykazy. Przekazanie nastąpi z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej w postaci elektronicznych plików xls.

§ 4. Główny Geodeta Kraju dokona uzupełnienia zestawienia zbiorczego dla obszaru całego kraju przez agregację otrzymanych od wojewodów danych o których mowa w art. 1a ust. 4 ustawy, przekazanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej automatyczną ich agregację oraz transfer.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, zawiera informacje z wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, i dodatkowo:

1) informację o tym, czy działka ewidencyjna wchodzi w skład nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej;

2) datę złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości;

3) datę złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej;

4) uwagi dotyczące przebiegu procesu regulacji stanu prawnego.

§ 6. W terminie 3 miesięcy przed upływem każdego półrocza wojewodowie generują z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 3 ust. 1, i przekazują je marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz tych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których starosta pełni rolę organu właścicielskiego, dokumenty elektroniczne generują starostowie.

§ 7. Marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz inne niż starostowie organy reprezentujące Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, przekazują wojewodom, w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1, sprawozdania, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy. Przekazanie następuje w postaci elektronicznych plików xls, z wykorzystaniem informatycznych nośników danych, środków komunikacji elektronicznej lub infrastruktury teleinformatycznej — w przypadku podmiotów mających do niej dostęp. Sprawozdania przekazuje się do dnia 15 stycznia 2015 r.

§ 8. Główny Geodeta Kraju dokonuje uaktualnienia zestawienia zbiorczego dla obszaru całego kraju przez agregację otrzymanych od wojewodów danych, o których mowa w art. 4a ust. 2 ustawy, przekazywanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej automatyczną ich agregację oraz transfer.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.