ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Znosi się urzędowe nazwy miejscowości, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się urzędową nazwę obiektu fizjograficznego:

„Kanał Dobrzycki”, kanał (-łu -kiego), położony na terenie gminy Zalewo, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim, o następujących współrzędnych geograficznych: 53°48'16” szerokości geograficznej północnej i 19°35'03” długości geograficznej wschodniej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. (poz. 1629)

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).