ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 2)

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa metodologię ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne.

§ 2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne ustala się odrębnie dla każdego roku danego okresu trzyletniego.

§ 3. Maksymalne roczne poziomy opłat za poszczególne usługi powszechne ustala się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

i — usługa powszechna,

t — kolejny rok okresu trzyletniego,

t0 rok bazowy,

pi,t maksymalna opłata za usługę powszechną i w roku t,

pi,t0 opłata za usługę powszechną i w roku bazowym t0 ,

RPIt skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce od roku bazowego t0 do roku t,

Wt skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego od roku bazowego t0 do rokut,

FLi udział kosztów wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników w kosztach ogółem dla usługi powszechnej K

F   — udział kosztów stałych w kosztach ogółem,

FL  — udział kosztów wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników w kosztach ogółem,

Qi,t0  — liczba usług powszechnych i w roku bazowym t0 ,

Qi,t  — liczba usług powszechnych i w roku t.

§ 4. 1. Opłata za usługę powszechną w roku poprzedzającym dany okres trzyletni, zwany dalej „rokiem bazowym”, jest rozumiana jako opłata zawarta w obowiązującym cenniku usług powszechnych.

2. W przypadku gdy opłata zawarta w obowiązującym cenniku usług powszechnych nie spełnia zasady ustalania opłat za usługi powszechne w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą”, opłata za usługę powszechną w roku bazowym jest rozumiana jako koszt jednostkowy świadczenia danej usługi powszechnej, kalkulowany zgodnie z:

1)  § 4 pkt 2 oraz § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych (Dz. U. poz. 542) albo

2)  § 4 pkt 2 oraz § 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, powiększony o marżę brutto

— przy czym do ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne przyjmuje się wyższą wartość.

§ 5. Prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego jest określany na podstawie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanej na ten okres w uzasadnieniu do ustawy budżetowej obowiązującej w roku bazowym.

§ 6. 1. Prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego jest określany w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym na podstawie prognozowanego na ten okres wzrostu wydajności pracy przedstawionego przez operatora wyznaczonego.

2. W przypadku braku prognozy, wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, jest określany jako iloraz wielkości produktu krajowego brutto oraz wielkości zatrudnienia w gospodarce narodowej, prognozowanych na dany okres trzyletni w uzasadnieniu do ustawy budżetowej obowiązującej w roku bazowym.

§ 7. Udział kosztów stałych w kosztach ogółem jest określany w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym.

§ 8. 1. Liczby świadczonych usług powszechnych dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego są określane na podstawie wielkości prognozowanych na ten okres przez operatora wyznaczonego.

2. W przypadku braku prognozy albo znacznego zróżnicowania poziomów liczb świadczonych usług powszechnych, na których prognoza jest oparta, liczby, o których mowa w ust. 1, są określane na podstawie wielkości z ostatniego roku, za który są dostępne dane operatora wyznaczonego.

§ 9. 1. Maksymalne roczne poziomy opłat za poszczególne usługi powszechne dla usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo ustala się, stosując wzór, o którym mowa w § 3.

2. Dopuszcza się zmianę maksymalnych rocznych poziomów opłat za poszczególne usługi powszechne dla usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo, ustalonych na podstawie wzoru, o którym mowa w § 3, nie więcej niż o 10% w porównaniu do maksymalnych rocznych poziomów opłat ustalonych dla poszczególnych usług powszechnych w danej grupie usług pod warunkiem, że przychody wyliczone na podstawie liczby poszczególnych usług powszechnych w tej grupie usług w danym roku i zmienionych maksymalnych poziomów opłat dla danego roku nie będą przekraczać przychodów wyliczonych na podstawie liczby poszczególnych usług powszechnych w tej grupie w danym roku i maksymalnych rocznych poziomów opłat ustalonych dla danego roku.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WEL 15 z 21.01.1998, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6,1 3, str. 71,zpóźn. zm.).