Załącznik do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. (poz. 1078)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA


Lp. Numer normy Tytut

1

2

3

1 PN-IEC 1000-4-3:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.
2 PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Wymagania ogólne dotyczące emisyjności — Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.
3 PN-EN 50081-2:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Wymagania ogólne dotyczące emisyjności — Środowisko przemysłowe.
4 PN-EN 50082-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Wymagania ogólne dotyczące odporności na zakłócenia — Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.
5 PN-EN 55011:1997 Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia wielkiej częstotliwości.
6 PN-EN 55014:1996 Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne przyrządy powszechnego użytku lub urządzenia o podobnym przeznaczeniu zawierające silniki elektryczne i elementy grzejne oraz przez narzędzia i podobne urządzenia elektryczne.
7 PN-EN 55015:1996 Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.
8 PN-EN 55020:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych.
9 PN-EN 55022:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna — Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22:1993).
10 PN-EN 61000-3-2:1997

Kompatybilność elektromagnetyczna — Dopuszczalne poziomy — Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <16A).

11 PN-E-05108:1973 (PN-73/E-05108) Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne — Trakcja elektryczna i spalinowo-elektryczna — Dopuszczalne poziomy zakłóceń — Ogólne wymagania i badania.
12 PN-E-05118:1977 (PN-77/E-05118) Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne — Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia — Dopuszczalny poziom zakłóceń — Ogólne wymagania i badania terenowe.
13 PN-T-06450:1993 (PN-93/T-06450) Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne — Urządzenia i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych.
14 PN-T-05008:1972 (PN-72/T-05008) Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne — Urządzenia łączności przewodowej — Dopuszczalne poziomy zakłóceń — Ogólne wymagania i badania.
15 PN-EN 55013+A#:1997 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowych.
16 PN-T-83101:1996 Urządzenia zasilające w telekomunikacji — Określenia, wymagania i badania.
17 PN-T-83000:1992 (PN-92/T-83000) Aparaty telefoniczne elektroniczne ogólnego przeznaczenia dla analogowych łączy abonenckich — Wymagania i badania.
18 PN-T-05112:1996 Systemy sygnalizacji komutacyjnej międzycentralowej w telekomunikacyjnej sieci krajowej użytku publicznego.
19 PN-T-05051-03:1976 (PN-76/T-05051.03) Urządzenia transmisji danych — Styk S1 — Styk z kanałami lub łączami telefonicznymi — Podstawowe wymagania i badania.
20 PN-T-83020:1996 Ochronnik telefoniczny abonencki — Ogólne wymagania i badania.
21 PN-T-06800:1996 Sygnały: wizyjny i foniczny — Wymagania elektryczne i badania.
22 PN-P-71007:1997 Sprzęt pocztowy — Skrzynka pocztowa nadawcza typu miejskiego półautomatyczna.
23 PN-P-71009:1997 Sprzęt pocztowy — Skrzynka pocztowa typu wiejskiego.
24 PN-P-71010:1997 Sprzęt pocztowy — Skrzynka pocztowa nadawcza — Oznaczenia i napisy.
25 PN-T-85004:1999 Koperty listowe i kartki pocztowe — Podział i rezerwacja strony adresowej.