ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.