ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 82, poz. 766 i Nr 119, poz. 1251 oraz z 2005 r. Nr 59, poz. 515 i Nr 109, poz. 924) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie magnetycznej z obrazem o rozdzielczości SD lub wyższej na stosowane w emisji nośniki;”.

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku na stosowane w emisji nośniki;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. (poz. 562)