ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2014 w wysokości:

1)  za używanie odbiornika radiofonicznego — 5,90 zł za jeden miesiąc;

2)  za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego — 19,30 zł za jeden miesiąc.

§ 2. Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2014 wynoszą:

1)  za używanie odbiornika radiofonicznego:

a)   3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b)   4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c)   5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d)   10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2)  za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego:

a)   3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b)   4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c)   5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d)   10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

§ 3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2014, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a)   11,45 zł za dwa miesiące,

b)   17,00 zł za trzy miesiące,

c)   33,60 zł za sześć miesięcy,

d)   63,70 zł za rok kalendarzowy;

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego:

a)   37,45 zł za dwa miesiące,

b)   55,60 zł za trzy miesiące,

c)   110,00 zł za sześć miesięcy,

d)   208,45 zł za rok kalendarzowy.

§ 4. Opłaty wnoszone na poczet 2014 r. mogą być przyjmowane w 2013 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548.