ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim dla:

1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu;

2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim;

3) programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

4) programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.

§ 2. Nadawca w pierwszym roku rozpowszechniania programu telewizyjnego, z wyjątkiem nadawców, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 6, przeznacza:

1) co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

§ 3. Nadawca w pierwszym roku rozpowszechniania programu radiowego, z wyjątkiem nadawców, o których mowa w § 5 i 7, przeznacza co najmniej 25% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.

§ 4. 1. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego adresowanego do dzieci poniżej 7 roku życia lub nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym filmy dokumentalne zajmują co najmniej 80% miesięcznego czasu nadawania programu, lub nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym audycje rozpowszechniane w technice obrazu trójwymiarowego zajmą co najmniej 55% miesięcznego czasu nadawania programu, przeznacza:

1) co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

2. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego adresowanego do dzieci i młodzieży do 15 roku życia przeznacza:

1) co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

3. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym telewizyjne premiery filmów kinowych zajmują co najmniej 70% miesięcznego czasu nadawania programu, lub wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym filmy kinowe wytworzone co najmniej 20 lat przed rozpowszechnianiem w programie zajmują co najmniej 60% miesięcznego czasu nadawania programu, przeznacza:

1) co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

4. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym audycje o charakterze poradnikowym zajmują co najmniej 80% miesięcznego czasu nadawania programu, przeznacza:

1) co najmniej 29% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 45% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

§ 5. 1. Nadawca wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, przeznacza co najmniej 7% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.

2. Nadawca wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, przeznacza co najmniej 10% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.

§ 6. Nadawca programu telewizyjnego, na którego nadawanie przyznano koncesję określającą, że program ten jest przeznaczony dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, lub nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemach teleinformatycznych przeznacza:

1) co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

§ 7. Nadawca programu radiowego, na którego nadawanie przyznano koncesję określającą, że program ten jest przeznaczony dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przeznacza co najmniej 10% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.