ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Na podstawie art. 47e ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów oraz wzory odpowiednich symboli graficznych, uwzględniając stopień szkodliwości audycji i innych przekazów dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

§ 2. 1. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie oznacza publicznie udostępniane audycje i inne przekazy widocznym symbolem graficznym wskazującym na przeznaczenie audycji lub innego przekazu dla danej kategorii wiekowej odbiorców w trakcie ich prezentacji w katalogu oraz przez cały czas ich trwania lub zapewnia odbiorcy, za pomocą odpowiednich środków technicznych, możliwość zapoznania się z tym symbolem w trakcie prezentacji audycji lub innego przekazu w katalogu oraz przez cały czas ich trwania.

2. Publicznie udostępniane audycje i inne przekazy zakwalifikowane do kategorii wiekowej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, nie wymagają oznaczenia symbolem graficznym.

§ 3. 1. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie kwalifikuje audycje i inne przekazy do odpowiedniej kategorii wiekowej, stosując kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się następujące kategorie wiekowe:

1)  I kategoria — bez ograniczeń wiekowych;

2)  II kategoria — od lat 12;

3)  III kategoria — od lat 16;

4)  IV kategoria — od lat 18.

§ 4. Wzory symboli graficznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. (poz. 209)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.