ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach:

a) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną:

— w sposób analogowy,

— w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,

b) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą satelitarną,

c) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego,

d) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H,

e) zmiany koncesji:

— polegającej na rozszerzeniu koncesji, o której mowa w lit. a, o kolejną stację nadawczą w celu rozpowszechniania programu w sposób analogowy lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy,

— polegającej na rozszerzeniu koncesji, o której mowa w lit. b, o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,

f) zmiany koncesji, o której mowa w lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną,

g) udzielania koncesji na kolejny okres,

h) cofania koncesji;

2) dane oraz dokumenty, które zawierają wnioski w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a—g;

3) wzory urzędowych formularzy stosowanych w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a—f.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2) ogłoszeniu — rozumie się przez to ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwościach uzyskania koncesji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

3) Krajowej Radzie — rozumie się przez to Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

4) Przewodniczącym Krajowej Rady — rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 3. Wniosek w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—f, składa się z urzędowych formularzy oraz załączonych dokumentów.

§ 4. Ustala się następujące wzory formularzy:

1) wzór formularza „Informacje o podmiocie”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza „Informacje programowe”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) (uchylony);

4) (uchylony);

5) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe — rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór formularza „Informacje techniczne — udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy”, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

7a) wzór formularza „Informacje techniczne — udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy”, stanowiący załącznik nr 7a do rozporządzenia;

8) wzór formularza „Informacje techniczne — rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór formularza „Informacje techniczne — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji — rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T”, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji — rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego”, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 5. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7 oraz zawiera następujące dokumenty:

1) określające status prawny wnioskodawcy:

a) w przypadku spółek handlowych — statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami,

b) w przypadku osób prawnych niebędących spółkami handlowymi — akt o utworzeniu tej osoby, statut,

c) w przypadku kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych — właściwy dokument określający status prawny;

2) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem;”,

3) w przypadku osób prawnych lub osobowych spółek handlowych — dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego wraz z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

4) w przypadku spółek handlowych — dane dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników:

a) listę udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników ze wskazaniem wielkości posiadanych przez nich udziałów, akcji (wraz z rodzajem uprzywilejowania) lub wkładów,

b) informację o posiadanych udziałach, akcjach lub wkładach w innych spółkach oraz członkostwie w organach innych spółek, lub o posiadanych udziałach w innych podmiotach gospodarczych,

c) w przypadku osób fizycznych — ich obywatelstwo i miejsce stałego zamieszkania.

d) w przypadku osób prawnych — adres ich siedziby, a w przypadku posiadania przez osobę prawną ponad 10 % udziałów, akcji lub wkładów spółki będącej wnioskodawcą — dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego tej osoby prawnej;

5) oświadczenie o realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych;

6) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:

a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) za ostatnie dwa lata — w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,”,

f) (uchylony),

g) udokumentowane informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;”,

7) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników posiadających ponad 10 % udziałów, akcji lub wkładów w kapitale zakładowym wnioskodawcy będącego spółką handlową:

a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatnie dwa lata — w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;”,

8) założenia do trzyletniego planu finansowego:

a) opis sposobu wyliczeń planowanych przychodów,

b) opis sposobu wyliczeń planowanych kosztów,

c) plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości oraz czasu realizacji inwestycji,”,

d) oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;

8a) specyfikację źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia:

a) w przypadku finansowania kapitałem własnym — wskazać czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału,

b) w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek — określić warunki spłaty i stopę procentową;

9) dokumentację potwierdzającą źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia;

10) mapkę z naniesioną lokalizacją stacji nadawczej;

11) wstępną zgodę właściciela obiektu lub władz lokalnych;

12) opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosytu programu oraz telekomunikacyjnego;

13) opis planów rozwojowych;

14) założenia projektowanego programu — rodzaje audycji, zakres tematyczny oraz formy realizacji.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnienie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się na formularzach określonych w § 4 pkt 1,2, 5,7 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5. 

2. (uchylony).

§ 6a. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-9 i 12-14. 

§ 6b. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-9 i 12-14. 

§ 7. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9 i 12-14 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.

2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a-d i g, pkt 8-9, 12 i 13 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 9 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 oraz:

1) założenia programowe wynikające z zadań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy i planowany sposób ich realizacji;

2) przewidywany tygodniowy program ramowy w pierwszym roku nadawania z opisem i określeniem gatunków poszczególnych audycji z podaniem godzin emisji i czasu ich trwania;

3) w przypadku programu wyspecjalizowanego — oznaczenie, które audycje są zaliczane przez wnioskodawcę do „specjalizacji”, oraz przewidywany procentowy udział audycji tworzących specjalizację w tygodniowym czasie nadawania programu — minimum 70% tygodniowego czasu nadawania;

4) udokumentowane informacje o posiadanych środkach finansowych, związanych z przedmiotem wniosku;

5) udokumentowane informacje o posiadanych udziałach kapitałowych w innych podmiotach gospodarczych;

6) bilans i rachunek wyników za ostatni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu — rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok;

7) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową;

8) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;

9) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;

10) opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosytu programu oraz telekomunikacyjnego;

11) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej — potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;

12) opis planów rozwojowych.

2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 9 oraz zawiera dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 4-12. 

§ 9a. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 i § 9 ust. 1 pkt 1-10 i 12. 

2. Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 6 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1-5 oraz § 9 ust. 1 pkt 4-10 i 12. 

§ 10. (uchylony).

§ 11. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7 i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 10-14 oraz:

1) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:

a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok — w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatni rok wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę dłużników i wierzycieli wnioskodawcy, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego,

f) (uchylony),

g) udokumentowane informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego lub, w przypadku braku ujęcia środków w ewidencji, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;

2) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu rozszerzenia działalności:

a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok — w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatni rok wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę dłużników i wierzycieli, których zobowiązania lub należności przekraczają 10% ogólnej wartości zobowiązań lub należności, z określeniem wysokości długu lub wierzytelności, sporządzoną na koniec ostatniego roku podatkowego;

3) założenia ekonomiczno-finansowe w zakresie wnioskowanego rozszerzenia zawierające:

a) specyfikację spodziewanych dodatkowych rocznych przychodów z tytułu planowanego zwiększenia zasięgu,

b) specyfikację dodatkowych rocznych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z planowanym zwiększeniem zasięgu,

c) plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości, czasu realizacji inwestycji;

d) oszacowanie wysokości opłaty za udzielenie koncesji;

4) specyfikację źródeł finansowania wnioskowanego rozszerzenia prowadzonej działalności — nakładów na realizację programu inwestycyjnego i kosztów początkowej działalności:

a) w przypadku finansowania kapitałem własnym — wskazać czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału,

b) w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek — określić warunki spłaty i stopę procentową;

5) dokumentację potwierdzającą źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.

§ 11a. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, polegającą na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7a i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5, 12-14 oraz § 11 pkt 1-5. 

§ 12. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć telekomunikacyjną, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 11 oraz zawiera następujące dokumenty:

1) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;

2) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;

3) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wnioskodawcy;

4) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci telekomunikacyjnej — potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci telekomunikacyjnej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;

5) przedstawienie bazy technicznej umożliwiającej rozszerzenie nadawania programu o nowe sieci.

§ 13. Wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, zawiera wskazanie koncesji, która wygasa, a także określenie sposobu uiszczenia opłaty koncesyjnej zgodnego z przepisami art. 40 ust. 10 ustawy.

§ 14. 1. Wnioskodawca będący osobą zagraniczną, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, składa dokumenty będące odpowiednikami dokumentów, o których mowa w § 5—12, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Jeżeli w kraju, w którym osoba zagraniczna ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do dokumentów osób zagranicznych, załączonych do wniosku składanego przez wnioskodawcę niebędącego osobą zagraniczną.

§ 15.1. Dokumenty są składane w formie:

1) oryginału;

2) urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

3) odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym;

4) pobranego samodzielnie przez wnioskodawcę wydruku komputerowego mającego na podstawie ustawy moc zrównaną z mocą dokumentu urzędowego lub odpisu dokumentu.

2. Dokumenty powinny zawierać dane na dzień złożenia wniosku i być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

§ 16. Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, składa się w związku z ogłoszeniem.

§ 17. 1. Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, pozostawia się bez rozpoznania w przypadkach:

1) złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu;

2) niezgodności wniosku z warunkami określonymi w ogłoszeniu w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych.

2. Lista wnioskodawców, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, zawiera również informację o podmiotach, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 18. 1. W czasie trwania postępowania wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem.

2. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych oraz ekonomiczno-finansowych, wskazane w § 4 pkt 5, § 5 pkt 8 i 8a oraz § 11 pkt 3 i 4, dokonane w czasie trwania postępowania, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę.

3. Za zmianę, o której mowa w ust. 2, uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na złożeniu dokumentów lub dostarczeniu informacji brakujących w dniu złożenia wniosku.

§ 19. W przypadku gdy w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, z oceny wniosków wyrażonych w uchwale Krajowej Rady wynikać będzie możliwość udzielenia lub zmiany koncesji więcej niż jednemu podmiotowi, Przewodniczący Krajowej Rady zarządza przetarg, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. 2) ).

§ 20. 1. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—g. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę Krajowej Rady w celu zajęcia stanowiska, w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję rozstrzygającą w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—g, po uprawomocnieniu się lub zaakceptowaniu przez wnioskodawcę postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanego w trybie art. 37 ust. 3 ustawy.

§ 21. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną na kolejny okres, Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją, która wygasa.

§ 22. 1. Postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji wszczyna się z urzędu.

2. O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Krajowej Rady zawiadamia nadawcę.

3. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji oraz o cofnięciu koncesji, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, prowadzonego w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, Przewodniczący Krajowej Rady wzywa nadawcę do:

1) usunięcia stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie, albo

2) rozpoczęcia rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub do wznowienia rozpowszechniania programu.

5. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.

6. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji zapewnia się nadawcy czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się nadawcy wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

§ 23. Do postępowań, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. (poz. 41)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 244, z 1995 r. Nr 129, poz. 628, z 1998 r. Nr 82, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 226 i Nr 81, poz. 919), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 220, poz. 1600).