ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:


Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł
zakres fal średnich zakres UKF
do 0,5 mln 290 + 16 x K 5710 + 314 x K
powyżej 0,5 mln do 5 mln 8570 + 31 x K 85 710 + 314 x K
powyżej 5 mln 22 860 + 31 x K 228 570 + 314 x K

gdzie: K — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

§ 2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny wynosi:


Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł
do 0,5 mln 12 000 + 660 x K
powyżej 0,5 mln do 5 mln 180 000 + 660 x K
powyżej 5 mln 480 000 + 660 x K

gdzie: K — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

§ 3. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, wynosi 6 158 785 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, wynosi:


Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł
do 0,5 mln 2855 + 157 x K
powyżej 0,5 mln do 5 mln 42 855 + 157 x K
powyżej 5 mln 114 285 + 157 x K

gdzie: K — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie wynosi:

157 zł x (Kc — Ka)

gdzie:

Kc — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi O zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

§ 4. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T, w systemie standardowej rozdzielczości, wynosi 12 945 000 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T, w systemie standardowej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:


Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł
do 0,5 mln 6000 + 330 xK
powyżej 0,5 mln do 5 mln 90 000 + 330 x K
powyżej 5 mln 240 000 + 330 x K

gdzie: K — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T, w systemie standardowej rozdzielczości, wynosi:

330 zł x (Kc — Ka)

gdzie:

Kc — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi O zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

§ 5. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T, w systemie wysokiej rozdzielczości, wynosi 25 890 000 zł.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T, w systemie wysokiej rozdzielczości, o zasięgu mniejszym od zasięgu sygnału multipleksu ogólnopolskiego, wynosi:


Liczba mieszkańców w zasięgu programu Opłata w zł
do 0,5 mln 12 000 + 660 x K
powyżej 0,5 mln do 5 mln 180 000 + 660 x K
powyżej 5 mln 480 000 + 660 x K

gdzie: K — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.

3. Opłata za zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny polegającą na rozszerzeniu zakresu koncesji o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-T, w systemie wysokiej rozdzielczości, wynosi:

660 zł x (Kc — Ka)

gdzie:

Kc — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, w pełnych tysiącach,

Ka — oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, w pełnych tysiącach.

4. Opłata za zmianę koncesji, o której mowa w ust. 3, wynosi O zł, jeżeli różnica liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie i liczby mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny jest ujemna lub równa zero.

§ 6. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie DVB-H wynosi w przypadku programu:

1) radiowego — 500 zł;

2) telewizyjnego — 10 000 zł.

§ 7. 1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam, wynosi 20% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują nie więcej niż:

1) 3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5;

2) 6 minut w ciągu godziny, wynosi 75% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1-5.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera audycje sponsorowane.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli rozpowszechniany program zawiera bloki programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży.

§ 8. Jeżeli w całkowitym zasięgu programu radiowego rozpowszechnianego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny nie znajduje się miasto o liczbie mieszkańców ponad 200 tysięcy, opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu wynosi 80% opłaty wyliczonej w sposób określony w § 1.

§ 9. W przypadku zmiany koncesji, która ma wpływ na wysokość opłaty za udzielenie koncesji, o której mowa w § 1-8, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 153 i Nr 90, poz. 1007, z 2002 r. Nr 58, poz. 541, z 2007 r. Nr 124, poz. 870, z 2009 r. Nr 105, poz. 876 oraz z 2010 r. Nr 215, poz. 1417), które utraciło moc z dniem 4 sierpnia 2012 r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09 (Dz. U. Nr 160, poz. 963).