ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres:

1) informacji sporządzanych sprawozdań:

a) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy,

b) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy,

c) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,

2) uzupełnień dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ),

pozwalających na zapewnienie przestrzegania zasad jawności i przejrzystości wykorzystania przez publiczną radiofonię i telewizję środków przeznaczonych na realizację misji publicznej, w sposób niezakłócający konkurencji na rynku.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy;

3) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to kwartał kalendarzowy;

4) zarządach – rozumie się przez to zarządy spółek radiofonii i telewizji publicznej, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy;

5) środkach publicznych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy;

6) środkach z rachunku bankowego KRRiT – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, odsetki przekazane przez bank prowadzący rachunek KRRiT od kwot zgromadzonych na tym rachunku i odsetki ustawowe od jednostek Poczty Polskiej w przypadku nieterminowego przekazania wpływów abonamentowych r i tv;

7) wpływach abonamentowych – rozumie się przez to wpływy z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w art. 48

8) wpływach pozaabonamentowych – rozumie się przez to między innymi wpływy z opłat, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy, odsetki ustawowe, o których mowa w art. 49 ust. 4 ustawy, oraz odsetki przekazane przez bank prowadzący rachunek KRRiT od kwot zgromadzonych na tym rachunku i odsetki ustawowe od jednostek Poczty Polskiej w przypadku nieterminowego przekazania wpływów abonamentowych r i tv;

9) środkach pozostałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy;

10) innych środkach – rozumie się przez to kredyty i pożyczki.

§ 3. Zarządy obowiązane są do sporządzania następujących sprawozdań:

1) SKW – kwartalne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania środków przyznanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2. ustawy; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) SKK – kwartalne sprawozdanie dotyczące kosztów poniesionych na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wraz z określeniem źródeł ich finansowania; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) SRZ – roczne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 3, zarządy powinny rozliczyć środki publiczne otrzymane na finansowanie:

1) tworzenia i rozpowszechniania programów:

a) ogólnokrajowych,

b) regionalnych,

c) dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach,

d) innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,

e) wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

2) budowy i eksploatacji nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

3) rozpowszechniania przekazów tekstowych;

4) prowadzenia prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

5) tworzenia i udostępniania programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

2. W sprawozdaniach SKK i SRZ zarządy obowiązane są podać informacje dotyczące finansowania zadań określonych w art. 21 ust. 1a ustawy, ze środków pozostałych, w tym ze sprzedaży czasu reklamowego, a także innych środków.

3. W sprawozdaniu SRZ zarządy obowiązane są podać kwotę pozostałych środków, w tym ze sprzedaży czasu reklamowego, a także innych środków dotyczących zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 6 ustawy, i związanych z przychodami określonymi w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy.

4. Za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2004 r. zarządy sporządzą sprawozdanie zgodnie z wzorem formularza sprawozdania SRZ.

§ 5. Zarządy są obowiązane uzupełnić i aktualizować dokumentację, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, w zależności od finansowania zadań wynikających z realizacji misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i określonych w art. 21 ust. 1a pkt 1–5 i 7–9 ustawy, ze środków publicznych, środków pozostałych oraz innych środków, w celu składania sprawozdań, o których mowa w § 3, będących podstawą do podjęcia decyzji przez Przewodniczącego KRRiT o:

1) rekompensowaniu z rachunku bankowego KRRiT wydatków poniesionych na realizację zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) a także o rozliczeniu środków przekazanych zaliczkowo zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy, w porównaniu do faktycznych wydatków w celu ustalenia nadwyżki, w związku z art. 50 ust. 4 ustawy.

§ 6. Zarządy są obowiązane prowadzić odrębnie ewidencję przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1–5 i 7–9 oraz art. 21 ust. 1a pkt 6 ustawy.

§ 7. W każdym przypadku gdy te same zasoby, to jest: pracownicy etatowi i współpracownicy, sprzęt, stałe wyposażenie, sieć telefoniczna, powierzchnia biurowa, emitowany czas antenowy, środki trwałe itp., są wykorzystywane w celu wykonania zadań określonych w art. 21 ust. 1a pkt 1–5 i 7–9 ustawy oraz zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 6 ustawy, to koszty i wydatki powinny zostać odrębnie rozliczone.

§ 8. Koszty, które z założenia poniesione zostały w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1–5 i 7–9 ustawy, mogą być w całości im przypisane.

§ 9. 1. Kwoty w sprawozdaniach, o których mowa w § 3, wykazuje się w PLN.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się odrębnie za pierwszy kwartał, drugi kwartał, trzeci kwartał, czwarty kwartał roku obrotowego.

3. Podpisy na sprawozdaniu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1566)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.