ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

1)   sposób przygotowania i emisji audycji;

2)   czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji.

§ 2. 1. Audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w:

1)   jednym z wybranych przez spółkę „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2)   programach regionalnych spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”;

3)   jednym z wybranych przez spółkę „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” programie ogólnokrajowym;

4)   programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej.

2. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”, spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” oraz spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „jednostkami publicznej radiofonii i telewizji”, w audycjach, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek uwzględniać różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. 2) ) oraz ich znaczenie dla społeczności.

3. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi dla:

1)   audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych — nie mniej niż 30 minut w ciągu tygodnia;

2)   audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia — nie mniej niż 6 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:

a) w programie telewizyjnym w następujących porach:

— w godzinach 600-1200 — nie mniej niż 2 minuty,

— w godzinach 1201-1800 — nie mniej niż 2 minuty,

— w godzinach 1801-2200 — nie mniej niż 1 minuta,

— w godzinach 2201-200 — nie mniej niż 1 minuta,

b) w programie radiowym w następujących porach:

— w godzinach 600-900 — nie mniej niż 2 minuty,

— w godzinach 901-1500 — nie mniej niż 1 minuta,

— w godzinach 1501-2000 — nie mniej niż 2 minuty,

— po godzinie 2001 — nie mniej niż 1 minuta;

3) audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego — nie mniej niż 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:

a)   w programie telewizyjnym w następujących porach:

— w godzinach 600-1200 — nie mniej niż 3 minuty,

— w godzinach 1201-1800 — nie mniej niż 3 minuty,

— w godzinach 1801-2200 — nie mniej niż 1 minuta,

— w godzinach 2201-200 — nie mniej niż 2 minuty,

b)   w programie radiowym w następujących porach:

— w godzinach 600-900 — nie mniej niż 3 minuty,

— w godzinach 901-1500 — nie mniej niż 2 minuty,

— w godzinach 1501-2000 — nie mniej niż 3 minuty,

— po godzinie 2001- nie mniej niż 1 minuta.

4. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 2, określają warunki techniczne nagrania, jakim powinny odpowiadać audycje, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

5. 3) Nagrania audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dostarczane są jednostce publicznej radiofonii i telewizji nie później niż 14 dni przed ich emisją. W przypadku niedostarczenia nagrań tych audycji przez organizacje pożytku publicznego we wskazanym terminie czas przeznaczony na ich emisję przepada. Dostarczenie nagrania audycji może być poprzedzone złożeniem przez organizacje pożytku publicznego informacji dotyczących planowanych audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Jeżeli nagrania audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości organizacjom pożytku publicznego lub przekraczają czas określony w ust. 3 pkt 3, jednostka publicznej radiofonii i telewizji wzywa do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

§ 3. Do czasu rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 2 ust. 3, nie zalicza się audycji objętych patronatem medialnym przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji.

§ 4. 1. Audycje, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, są przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji w konsultacji z organizacjami pożytku publicznego.

2. Ustalanie szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 2 ust. 3, w szczególności kryteriów podziału czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność pożytku publicznego, dokonywane jest przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji po konsultacji z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

§ 5. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań w postaci elektronicznej na nośniku CD lub DVD, w wersji tylko do odczytu.

2. Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 3, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

3. Sprawozdanie z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, nie później niż do dnia 15 maja.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. poz. 1283), które weszło w życie z dniem 7 grudnia 2012 r.

4)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 maja 2011 r.