ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego są rozpowszechniane w dniach od 23 maja 2009 r. do 5 czerwca 2009 r.

2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, wynosi 900 minut, w tym:

1) w Programie 1 — 360 minut;

2) w Programie 2 — 360 minut;

3) w Programie TV Polonia — 180 minut.

3. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, wynosi 1 200 minut, w tym:

1) w Programie 1 — 300 minut;

2) w Programie 2 — 200 minut;

3) w Programie 3 — 300 minut;

4) w Programie 4 — 200 minut;

5) w programie dla zagranicy — 200 minut.

4.  W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 600 minut.

5. W każdej spółce radiofonii regionalnej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 1 200 minut.

§ 2. 1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 2000—2250 w blokach nie krótszych niż 20 minut;

2) w Programie 2 w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 1715—1930 w blokach nie krótszych niż 20 minut;

3) w TV Polonia w dniach od 23 maja do 4 czerwca w odpowiednich pasmach czasowych;

4) w programach regionalnych w dniach od 23 maja do 5 czerwca w godzinach 700—800 i w godzinach 1900—1930 w blokach nie krótszych niż 20 minut.

2.  Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dniach: 23 i 30 maja w godzinach 1905—1930 oraz od 25 do 29 maja i od 1 do 5 czerwca w godzinach 1820—1845;

2) w Programie 2 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 740—800;

3) w Programie 3 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 620—650;

4) w Programie 4 w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 2 do 5 czerwca w godzinach 2035—2055;

5) w programie dla zagranicy w dniach: 23 maja, od 25 do 29 maja i od 1 do 4 czerwca w godzinach 2310—2330.

3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje wyborcze w dniach od 23 maja do 5 czerwca i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji wyborczych co najmniej 80 % czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 600—900, 1200—1400 i w godzinach 1700—2200.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.