ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) terminy przedkładania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej „ustawą”, wymagających finansowania ze środków publicznych, zwanych dalej „planami finansowo-programowymi”;

2) zakres planów finansowo-programowych.

§ 2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedkładają corocznie plany finansowo-programowe na następny rok kalendarzowy w terminie do dnia 15 kwietnia.

§ 3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedkładają corocznie plany finansowo-programowe dla każdego z rozpowszechnianych programów.

§ 4. 1. Plany finansowo-programowe obejmują w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie programów, o których mowa w art. 21 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy:

a) ogólnokrajowych:

— programów: I i II „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna”,

— programów: I— IV „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”,

b) regionalnych,

c) dla społeczności lokalnych, rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej,

d) wyspecjalizowanych,     rozpowszechnianych przez spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” na podstawie koncesji;

2) rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i w innych językach oraz audycji oświatowych dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

3) budowę i eksploatację nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

4) prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

2. Plany finansowo-programowe uwzględniają koszty funkcjonowania i rozwoju jednostek publicznej radiofonii i telewizji planowanych przez te jednostki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wymagających finansowania ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 5. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów, uwzględniają zadania wynikające z realizacji misji publicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, o których mowa w § 6—12.

§ 6. 1. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów ogólnokrajowych, uwzględnia audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w tym:

1) w zakresie informacji, w szczególności:

a) polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne ukazujące całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i zagranicą,

b) nieodpłatne audycje wyborcze, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134 i Nr 94, poz. 550),

c) wyjaśnienia i prezentacja polityki państwa przez naczelne organy państwa, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy,

d) stanowiska partii politycznych, organizacji związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy,

e) informujące o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy,

f) o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i zjawiskach pogodowych;

2) w zakresie publicystyki — sprzyjające swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej oraz umożliwiające obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk, w szczególności:

a) publicystyki krajowej i międzynarodowej: politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

b) reportaże telewizyjne i filmy dokumentalne,

3) w zakresie kultury, w szczególności:

a) prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o poszczególnych dziedzinach kultury i sztuki,

b) informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w kulturze,

c) filmy dokumentalne, w tym filmy twórców, którzy nie przekroczyli 30 roku życia,

d) reportaże i inne formy prezentujące różnorodność polskiej kultury,

e) filmy fabularne: telewizyjne (w tym seriale fabularne) oraz kinowe powstałe w koprodukcji spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”,

f) spektakle teatralne, w tym spektakle teatru telewizji i spektakle sceniczne utrwalone na nośniku audiowizualnym, z uwzględnieniem spektakli twórców, którzy nie przekroczyli 30 roku życia,

g) omówienia i transmisje ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej,

h) prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej,

i) ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki,

j) transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami;

4) w zakresie edukacji — popularyzujące wiedzę z różnych dziedzin, w szczególności:

a) filmy dokumentalne, reportaże telewizyjne, audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym omawiające nowe technologie,

b) filmy dokumentalne, audycje popularnonaukowe i poradnicze dotyczące przyrody i ekologii,

c) filmy i seriale dokumentalne oraz fabularyzowane dotyczące historii Polski,

d) popularnonaukowe, poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim,

e) poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w zakresie prawa wyborczego i kompetencji wybieranych władz,

f) poradnicze z zakresu prawa,

g) poradnicze z zakresu zdrowia,

h) służące rozwojowi intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu dzieci i młodzieży;

5) w zakresie sportu — służące promowaniu zdrowego stylu życia oraz prezentujące wydarzenia o znaczeniu narodowym i międzynarodowym, w tym w szczególności:

a) poświęcone aktywnemu wypoczynkowi oraz wspierające inicjatywy z zakresu sportu powszechnego oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży,

b) transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu narodowym i międzynarodowym;

6) w zakresie rozrywki — różnorodne formy rozrywkowej twórczości audiowizualnej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu artystycznego polskich twórców i wykonawców.

2. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia w szczególności audycje informacyjne i publicystyczne dokumentujące funkcjonowanie społeczeństwa polskiego w sferze politycznej, gospodarczej i kulturowej, proces demokratycznego samoorganizowania się społeczeństwa w organizacjach i stowarzyszeniach, proces demokratycznego sprawowania władzy przez samorząd terytorialny.

3. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe, o których mowa w ust. 1, uwzględnia audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców.

§ 7. 1. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów regionalnych, uwzględnia audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w tym:

1) w zakresie informacji, w szczególności:

a) prezentujące różnorodność wydarzeń w regionie,

b) polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne;

c) nieodpłatne audycje wyborcze, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy,

d) stanowiska partii politycznych, organizacji związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy,

e) informujące o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy,

f) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności,

g) o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i zjawiskach pogodowych;

2) w zakresie publicystyki — sprzyjające swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej oraz umożliwiające obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym regionu poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk, w szczególności:

a) politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

b) reportaże telewizyjne i filmy dokumentalne,

c) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności;

3) w zakresie kultury, w szczególności:

a) prezentujące lub popularyzujące dzieła i wiedzę o poszczególnych dziedzinach kultury i sztuki regionu,

b) informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury w regionie oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w kulturze,

c) popularyzujące twórców regionalnych,

d) dotyczące historii i kultury regionu,

e) reportaże i inne formy dokumentalne.

2. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia w szczególności audycje informacyjne i publicystyczne dokumentujące funkcjonowanie społeczności regionu w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej, proces demokratycznego samoorganizowania się społeczności regionu w organizacjach i stowarzyszeniach, proces demokratycznego sprawowania władzy przez samorząd terytorialny.

3. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe, o których mowa w ust. 1, uwzględnia audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców.

§ 8. Spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów wyspecjalizowanych, uwzględnia rodzaje audycji realizujące specjalizację określoną w koncesji.

§ 9. 1. Spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów ogólnokrajowych, uwzględnia audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w tym:

1) w zakresie informacji, w szczególności:

a) polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne, ukazujące całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i zagranicą,

b) nieodpłatne audycje wyborcze, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy,

c) wyjaśnienia i prezentacja polityki państwa przez naczelne organy państwa, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy,

d) stanowiska partii politycznych, organizacji związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy,

e) informujące o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy,

f) o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i zjawiskach pogodowych;

2) w zakresie publicystyki — sprzyjające swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej oraz umożliwiające obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk, w szczególności:

a) publicystykę krajową i międzynarodową: polityczną, ekonomiczną, gospodarczą, społeczną i kulturalnej,

b) reportaże oraz inne formy dokumentalne;

3) w zakresie kultury, w szczególności:

a) prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o poszczególnych dziedzinach kultury i sztuki,

b) informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w kulturze,

c) reportaże radiowe i inne formy prezentujące różnorodność polskiej kultury,

d) słuchowiska i inne spektakle Teatru Polskiego Radia,

e) różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, w tym bajki i słuchowiska,

f) proza i poezja czytana na antenie,

g) radiowy reportaż artystyczny,

h) koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i omówienia ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej,

i) prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej,

j) ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki,

k) transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami;

4) w zakresie edukacji — popularyzujące wiedzę z różnych dziedzin, w szczególności:

a) popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym omawiające nowe technologie,

b) radiowy reportaż artystyczny dotyczący historii Polski,

c) popularnonaukowe, poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim,

d) poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w zakresie prawa wyborczego i kompetencji wybieranych władz,

e) poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia,

f) służące rozwojowi intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu dzieci i młodzieży;

5) w zakresie sportu — służące promowaniu zdrowego stylu życia oraz prezentujące wydarzenia o znaczeniu narodowym i międzynarodowym, w szczególności:

a) poświęcone aktywnemu wypoczynkowi, wspierające inicjatywy z zakresu sportu powszechnego oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży,

b) transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu narodowym i międzynarodowym;

6) w zakresie rozrywki — różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu artystycznego polskich twórców i wykonawców.

2. Spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia w szczególności audycje informacyjne i publicystyczne dokumentujące funkcjonowanie społeczeństwa polskiego w sferze politycznej, gospodarczej i kulturowej, proces demokratycznego samoorganizowania się społeczeństwa w organizacjach i stowarzyszeniach, proces demokratycznego sprawowania władzy przez samorząd terytorialny.

3. Spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe, o których mowa w ust. 1, uwzględnia audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców.

§ 10. Spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów wyspecjalizowanych, uwzględnia rodzaje audycji realizujące specjalizację określoną w koncesji.

§ 11. 1. Spółki radiofonii regionalnej sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów regionalnych, uwzględniają audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w tym:

1) w zakresie informacji, w szczególności:

a) ukazujące różnorodność wydarzeń i zjawisk w regionie,

b) informacje polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne,

c) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności,

d) nieodpłatne audycje wyborcze, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy,

e) stanowiska partii politycznych, organizacji związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy,

f) informujące o nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy,

g) o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i zjawiskach pogodowych;

2) w zakresie publicystyki — sprzyjające swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej oraz umożliwiającą obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym regionu poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk, w szczególności:

a) poświecone problematyce: politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

b) reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu,

c) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w językach tych mniejszości i społeczności;

3) w zakresie kultury, w szczególności:

a) prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce regionu,

b) informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w kulturze,

c) popularyzujące twórców regionalnych,

d) reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę regionu,

e) słuchowiska radiowe,

f) różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, w tym bajki i słuchowiska,

g) proza i poezja czytana na antenie,

h) radiowy reportaż artystyczny,

i) koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i omówienia ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki klasycznej i współczesnej,

j) prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej,

k) ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki,

l) transmisje i relacje z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych ze świętami narodowymi i innymi ważnymi wydarzeniami,

m) prezentacja muzyki ludowej regionu;

4) w zakresie edukacji — popularyzujące wiedzę z różnych dziedzin, w szczególności:

a) popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, w tym omawiające nowe technologie,

b) reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu,

c) popularnonaukowe, poradnicze upowszechniające wiedzę o języku polskim,

d) poświęcone edukacji obywatelskiej, w tym poszerzające wiedzę w zakresie prawa wyborczego i kompetencji wybieranych władz,

e) poradnicze z zakresu prawa, ekologii i zdrowia,

f) służące rozwojowi intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu dzieci i młodzieży;

5) w zakresie sportu —służące promowaniu zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz prezentujące wydarzenia o znaczeniu regionalnym i narodowym, w szczególności:

a) audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi, wspierające inicjatywy z zakresu sportu powszechnego oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży,

b) transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu regionalnym, narodowym, międzynarodowym odbywających się na terenie objętym zasięgiem rozpowszechniania programu;

6) w zakresie rozrywki — różnorodne formy twórczości rozrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu artystycznego polskich twórców i wykonawców, w tym regionalnych.

2. Spółki radiofonii regionalnej sporządzając plany finansowo-programowe w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniają w szczególności audycje informacyjne i publicystyczne dokumentujące funkcjonowanie społeczności regionu w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej, proces demokratycznego samoorganizowania się społeczności regionu w organizacjach i stowarzyszeniach, proces demokratycznego sprawowania władzy przez samorząd terytorialny.

3. Spółki radiofonii regionalnej sporządzając plany finansowo-programowe, o których mowa w ust. 1, uwzględniają audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców.

§ 12. 1. Spółki radiofonii regionalnej sporządzając plany finansowo-programowe w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów dla społeczności lokalnych, uwzględniają audycje realizujące misję publiczną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, w tym:

1) w zakresie informacji, w szczególności:

a) polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, prezentujące różnorodność wydarzeń w mieście i okolicach objętych zasięgiem nadawania,

b) o sytuacji na drogach, o różnego typu zagrożeniach i zjawiskach pogodowych;

2) w zakresie publicystyki, w szczególności:

a) poświęcone problemom politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym miasta i okolic objętych zasięgiem nadawania,

b) reportaże oraz inne formy dokumentalne;

3) w zakresie kultury, w szczególności:

a) informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz magazyny kulturalne, wspomagające wybór aktywnych form udziału w kulturze, uwzględniające zmieniające się formy odbioru kultury,

b) popularyzujące artystów i zespoły artystyczne działające w mieście i okolicach objętych zasięgiem nadawania,

c) reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę miasta i okolicach objętych zasięgiem nadawania.

2. Spółki radiofonii regionalnej sporządzając plany finansowo-programowe w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniają w szczególności audycje informacyjne i publicystyczne dokumentujące funkcjonowanie społeczności lokalnych w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej, proces demokratycznego samoorganizowania się tych społeczności w organizacjach i stowarzyszeniach, proces demokratycznego sprawowania władzy w mieście i okolicach objętych zasięgiem nadawania.

§ 13. 1. Plany finansowo-programowe jednostek publicznej radiofonii i telewizji w części dotyczącej tworzenia i rozpowszechniania programów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawierają następujące informacje:

1) nazwę programu;

2) planowaną w ciągu roku kalendarzowego liczbę godzin wytworzonych lub zakupionych i rozpowszechnionych audycji, jednostkowych i cyklicznych łącznie, w audycjach, o których mowa w § 6—12, oraz procentowy udział tych audycji w programie w ciągu roku kalendarzowego;

3) planowaną częstotliwość oraz czas trwania w ciągu tygodnia audycji, o których mowa w § 6—12;

4) planowane godziny rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 6—12;

5) tytuł lub temat lub krótki opis charakterystycznych cech audycji lub cyklu audycji planowanych w ramach audycji, o których mowa w § 6—12;

6) planowani adresaci audycji, o których mowa w § 6—12, w tym audycji dla małoletnich z uwzględnieniem kategorii wiekowych, określonych w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi (Dz. U. Nr 130, poz. 1089);

7) w odniesieniu do jednostek publicznej telewizji: planowane audycje, spośród wskazanych w § 6—8:

a) powstałe na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim i których pierwotna rejestracja została dokonana w języku polskim,

b) produkcji własnej nadawcy,

c) europejskie,

d) europejskie wytworzone przez producentów niezależnych;

8) zestawienie środków technicznych i inscenizacyjnych potrzebnych do tworzenia danego przedsięwzięcia.

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedkładają plany finansowo-programowe radzie programowej, która powinna je zaopiniować w terminie określonym przez zarząd spółki.

§ 14. 1. W ramach planu finansowo-programowego jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedstawiają do każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, informacje liczbowe dotyczące:

1) kosztu całkowitego przedsięwzięcia ze wskazaniem kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich i kosztów ogólnego zarządu, w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

3) kosztu związanego z remontem i eksploatacją środków technicznych służących:

a) tworzeniu programu i realizacji działań pozostałych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, realizujące zadania misji publicznej, przypisanego do określonego miejsca wykorzystania w procesie produkcji,

b) rozpowszechnianiu programów;

4) nakładów związanych z nowymi inwestycjami, w tym rozbudowa, modernizacja i zakupy, koniecznych do utrzymania środków technicznych i lokalowych, służących:

a) tworzeniu programu i realizacji działań pozostałych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, realizujące zadania misji publicznej, przypisanych do określonego miejsca wykorzystania w procesie produkcji,

b) rozpowszechnianiu programów.

2. Koszty bezpośrednie, pośrednie i ogólnego zarządu przedsięwzięcia wykazuje się z podaniem najważniejszych składników kosztów.

§ 14a. W ramach planu finansowo-programowego jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą przedstawiać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji akty samoregulacji w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, wymagających finansowania ze środków publicznych.

§ 15. W 2011 roku jednostki publicznej radiofonii i telewizji przedkładają plany finansowo-programowe, o których mowa w § 1, na 2012 rok w terminie do dnia 31 maja 2011 roku.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.