ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, w tym:

1) wzór rejestru;

2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru.

§ 2. 1. Rejestr programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, zwanym dalej „rejestrem programów rozpowszechnianych”, prowadzony jest w formie księgi rejestrowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Rejestr programów rozprowadzanych prowadzony jest w formie księgi rejestrowej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Księga rejestrowa, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzona jest dla każdego nadawcy.

2. Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o wpis programu do rejestru oraz wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wpisów.

§ 4. 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozpowszechnianych może złożyć wyłącznie nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego w systemie teleinformatycznym.

2. W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru programów rozpowszechnianych stosuje się wzór zgłoszenia programu określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, zawiera numer porządkowy księgi, określenie nadawcy w systemie teleinformatycznym i jego siedziby, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, oraz nazwę programu.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza — liczba porządkowa wpisu;

2) rubryka druga — data wpisu;

3) rubryka trzecia — nazwa programu;

4) rubryka czwarta — sposób rozpowszechniania programu;

5) rubryka piąta — charakter programu;

6) rubryka szósta — wzmianka o wykreśleniu wpisu;

7) rubryka siódma — uwagi.

§ 6. 1. Wpis do księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonywany jest na podstawie postanowienia organu rejestracyjnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu do księgi rejestrowej.

§ 7. 1. Księga rejestrowa programów rozprowadzanych prowadzona jest dla każdego operatora.

2. Dla każdej księgi rejestrowej, o której mowa w ust. 1, prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące akta postępowania o wpis programu do rejestru oraz wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wpisów.

§ 8. 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych może złożyć wyłącznie operator rozprowadzający programy.

2. W postępowaniu o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych stosuje się wzór zgłoszenia programu określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca dołącza do zgłoszenia:

1) dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu, w szczególności: umowy, zgody lub oświadczenia od nadawcy;

2) dokumenty wskazujące, że program jest rozpowszechniany, a w przypadku programu przekazanego przez nadawcę operatorowi — umowę z nadawcą programu;

3) w przypadku operatora sieci kablowej także oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci kablowej programów dostępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zgłoszeniu.

§ 9. 1. Oznaczenie księgi rejestrowej programów rozprowadzanych zawiera numer porządkowy księgi, określenie operatora i jego siedziby, adres korespondencyjny, w tym poczty elektronicznej, oraz datę założenia księgi.

2. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza — liczba porządkowa wpisu;

2) rubryka druga — data wpisu;

3) rubryka trzecia — nazwa programu przewidzianego do rozprowadzania;

4) rubryka czwarta — nazwa i siedziba nadawcy programu;

5) rubryka piąta — obszar, na którym program będzie rozprowadzany;

6) rubryka szósta — numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

7) rubryka siódma — termin ważności wpisu;

8) rubryka ósma — wzmianka o wykreśleniu wpisu;

9) rubryka dziewiąta — uwagi.

§ 10. 1. Wpis do księgi rejestrowej programów rozprowadzanych dokonywany jest na podstawie postanowienia organu rejestracyjnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu do księgi rejestrowej programów rozprowadzanych.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. (poz. 603)