ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych

Na podstawie art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu są rozpowszechniane w dniach od 10 do 23 września 2005 r.

2. W programach ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi:

1) w Programie 1 — 360 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

2) w Programie 2 — 360 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

3) w Programie TV Polonia — 180 minut w wyborach do Sejmu i 60 minut w wyborach do Senatu.

3. W programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi:

1) w Programie 1 — 500 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

2) w Programie 2 — 250 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

3) w Programie 3 — 500 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

4) w Programie 4 — 250 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

5) w programie dla zagranicy — 300 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu.

4. W programach regionalnych Telewizji Polskiej czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi 600 minut w wyborach do Sejmu i 180 minut w wyborach do Senatu.

5. W spółkach radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi 900 minut w wyborach do Sejmu i 360 minut w wyborach do Senatu.

§ 2. 1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dniach 12, 13, 14, 15 i 19 września w godzinach 1512—1602 oraz 20 i 21 września w godzinach 1512—1607, a ponadto w dniach 16, 22 i 23 września w godzinach 1512—1552;

2) w Programie 2 w dniach 10 i 17 września w godzinach 1030—1200 oraz w dniach 11 i 18 września w godzinach 900—1030, a ponadto w dniach

12, 13, 19 i 20 września w godzinach 1435—1505;

3) w TV Polonia w dniach 15 i 22 września w godzinach 2100—2130, w dniach 16 i 23 września w godzinach 0255—0325, w dniach 16 i 23 września w godzinach 1305—1335, a ponadto w dniu 19 września w godzinach 1305—1325 i 2100—2120 i w dniu 20 września w godzinach 0255—0315;

4) w programach regionalnych w dniach 12—16 września, 18—20 września, 22 i 23 września w godzinach 1852—1952, a ponadto w dniu 10 września w godzinach 0925—1025, w dniu 11 września w godzinach 1140—1240 oraz 17 września w godzinach 1852—1952.

2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w dniach 10—23 września, z wyjątkiem sobót i niedziel:

a) w Programie 1 — w godzinach 1405—1430, 1835—1900 i 2010—2022,

b) w Programie 2 — w godzinach 0930—0942 i 1500—1525,

c) w Programie 3 — w godzinach 0605—0630, 2048—2100 i 2235—2300

d) w Programie 4 — w godzinach 0830—0855 i 2000—2012;

2) w programie dla zagranicy audycje wyborcze rozpowszechniane są:

a) w dniach 10—23 września, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach 2305—2335,

b) w dniach 10—23 września, z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach 2340—2352.

3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje wyborcze w dniach od 10 do 23 września i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji wyborczych co najmniej 75 % czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 0600—0900 i 1500—2200.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.