ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 164, poz. 1350) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Audycje wyborcze są nieodpłatnie rozpowszechniane w programach regionalnych i ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna", zwanej dalej "Telewizją Polską", oraz programach regionalnych emitowanych przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej", a także w programach ogólnokrajowych "Polskiego Radia – Spółka Akcyjna", zwanego dalej "Polskim Radiem".";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zezwolić, na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony w terminie 8 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu.";

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawią organom spółek, określonym w § 6 i 7, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników, w terminie 12 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, organy spółek określone w § 6 i 7 dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:

1) czasie antenowym przyznanym komitetowi wyborczemu;

2) terminach emisji audycji wyborczych komitetu wyborczego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze.";

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli obszary emitowania, o których mowa w § 2 w ust. 1, obejmują więcej niż jeden program regionalny Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, pełnomocnik wskazuje, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, w którym z programów regionalnych mają być rozpowszechniane audycje wyborcze.";

6) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. 1. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych:

1) termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, upływa 3. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

2) termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

3) termin, o którym mowa w § 9, upływa 7. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

4) termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych.

3. W wyborach nowej rady lub w wyborach przedterminowych przeprowadzanych w tym samym dniu co wybory wójta tej gminy, w których termin zgłaszania do zarejestrowania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta wyznaczony został na ten sam dzień, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W wyborach nowej rady lub w wyborach przedterminowych przeprowadzanych w tym samym dniu co wybory wójta tej gminy, w których terminy zgłaszania do zarejestrowania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta wyznaczone zostały na inne dni:

1) termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, upływa 3. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

2) termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

3) termin, o którym mowa w § 9, upływa 7. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

4) termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta.";

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 marca 2005 r. (poz. 516)