ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i w każdym programie regionalnym „Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia – Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, oraz w każdym programie regionalnym rozpowszechnianym przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej”.

2. Audycje wyborcze rozpowszechniane są przez Telewizję Polską, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej w okresie od 15. dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej.

§ 2. 1. Do rozpowszechniania audycji wyborczych są uprawnione komitety wyborcze.

2. Komitety wyborcze są reprezentowane przed Telewizją Polską, Polskim Radiem i spółkami radiofonii regionalnej przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, zwanego dalej „pełnomocnikiem”.

§ 3. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, najpóźniej w 22. dniu przed dniem wyborów, przekaże Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu informację o komitetach wyborczych, które zarejestrowały swoje listy okręgowe co najmniej w 9 okręgach, podając:

1) nazwy komitetów i ich skróty;

2) adresy siedzib komitetów wyborczych;

3) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy pełnomocników.

2. Okręgowe komisje wyborcze właściwe dla obszaru objętego regionalnym programem, najpóźniej w 22. dniu przed dniem wyborów, przekażą właściwym oddziałom Telewizji Polskiej i właściwym spółkom radiofonii regionalnej informację o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe, podając:

1) nazwy komitetów i ich skróty;

2) adresy siedzib komitetów;

3) imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy pełnomocników.

4) numer zarejestrowanej listy okręgowej.

3. Jeżeli okręg wyborczy jest objęty obszarem emisji więcej niż jednego programu regionalnego, okręgowa komisja wyborcza przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, wszystkim oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej obejmującym obszarem emisji ten okręg wyborczy.

§ 4. 1. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział czasu antenowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany przez pełnomocnika najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika.

§ 5. 1. Podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych dokonują prezesi Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Czas ten jest dzielony równo pomiędzy komitety wyborcze, które zarejestrowały swoje listy okręgowe co najmniej w 9 okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem § 6.

2. Podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych w każdym programie regionalnym dokonują właściwi dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej i prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej. Czas tej jest dzielony proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez komitety wyborcze list okręgowych, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. W przypadku niezłożenia przez pełnomocników wniosków w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2, prezesi zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej i prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej, zwani dalej „organami spółek”, dokonują podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

§ 7. Przed dokonaniem podziału czasu antenowego organy spółek zwołują zebrania pełnomocników w celu poinformowania ich o proponowanym ramowym układzie czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, warunkach rejestracji i rozpowszechniania audycji wyborczych oraz przeprowadzenia losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.

§ 8. Po rozpatrzeniu wniosków komitetów wyborczych, najpóźniej w 19. dniu przed dniem wyborów, organy spółek dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:

1) czasie antenowym przyznanym komitetowi wyborczemu;

2) terminach emisji audycji wyborczych;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach nagrywania audycji wyborczych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze;

5) miejscu i terminie losowania kolejności emisji audycji wyborczych.

§ 9. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników, Telewizja Polska i Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej wzywają komitety wyborcze do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji.

§ 10. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w blokach, w ramach których kolejność rozpowszechniania audycji wyborczych poszczególnych komitetów wyborczych jest ustalana w drodze losowania.

§ 11. Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej zobowiązane do rozpowszechniania audycji wyborczych ogłaszają, co najmniej dwukrotnie, w swoich audycjach informacyjnych harmonogram rozpowszechniania bloków audycji wyborczych i codziennie informują o rozpowszechnianiu audycji wyborczych w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.

§ 12. 1. Rejestracja i rozpowszechnienie audycji wyborczych są dokonywane na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji wyborczej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie magnetycznej z obrazem o rozdzielczości SD lub wyższej na stosowane w emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości pełnomocników zgodnie z § 8 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji wyborczej, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji wyborczej.

3. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku na stosowane w emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej i podanych do wiadomości pełnomocników, zgodnie z § 8 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji wyborczej, na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji wyborczej.

§ 13. 1. Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania audycji wyborczych przez komitety wyborcze.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składa pełnomocnik do dyrektora właściwego programu nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji wyborczej.

§ 14. Na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych ustala się:

1) obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2005 r. (poz. 766)