ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

Na podstawie art. 20b ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dyrektywie – należy rozumieć przez to dyrektywę Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. U. WE nr L 298 z dnia 17 października 1989 r., str. 23), zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/36/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz. U. WE nr L 202 z dnia 30 lipca 1997 r., str. 60);

2) konwencji – należy przez to rozumieć Europejską konwencję o telewizji ponadgranicznej, sporządzoną w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160), zmienioną Protokołem poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonym w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 28, poz. 250).

§ 2. Za listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia uznaje się:

1) listy publikowane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w trybie przewidzianym w art. 3a dyrektywy;

2) listy publikowane przez Stały Komitet, o którym mowa w art. 20 konwencji, w trybie przewidzianym w art. 9a konwencji.

§ 3. Nadawca podlegający polskiej jurysdykcji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji, który nabył wyłączne prawa do transmitowania wydarzenia wymienionego na liście wydarzeń uznanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej za ważne wydarzenia w rozumieniu § 2 pkt 1, nie może wykonywać wyłącznych praw w sposób pozbawiający możliwości odbioru tego wydarzenia zasadniczą część publiczności państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamieściło to wydarzenie na swojej liście. Nadawca wykonuje te prawa zgodnie z określonymi przez dane państwo i opublikowanymi w trybie, o którym mowa w § 2 pkt 1, zasadami transmitowania wydarzeń objętych listą, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Nadawca podlegający polskiej jurysdykcji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji, który nabył wyłączne prawa do transmitowania wydarzenia wymienionego na liście wydarzeń uznanych przez inne państwa, będące stronami konwencji, za ważne wydarzenia w rozumieniu § 2 pkt 2, nie może wykonywać wyłącznych praw w sposób pozbawiający możliwości odbioru tego wydarzenia zasadniczą część publiczności państwa, będącego stroną konwencji, które zamieściło to wydarzenie na swojej liście. Nadawca wykonuje te prawa zgodnie z określonymi przez dane państwo i opublikowanymi w trybie, o którym mowa w § 2 pkt 2, zasadami transmitowania wydarzeń objętych listą, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w celach informacyjnych udostępni listy, o których mowa w § 2, w Internecie na stronie informacyjnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.